Gemeen­schap­pe­lijke Regeling Wadden­fonds


25 april 2012

Ik begin mijn bijdrage met eenieder er aan te herinneren dat het Waddenfonds ooit ontstaan is als compensatie voor de schade aan de natuur die de gasboringen veroorzaakt hebben. Voor de Partij voor de Dieren is het prioriteit dat het Waddenfonds wordt aangewend om die schade te compenseren middels projecten die de natuur versterken en verrijken.

Gedeputeerde Staten geeft aan dat de Gemeenschappelijke Regeling zoals die vandaag voorligt, niet over de inhoud gaat, maar over o.a. de inrichting van het besluitvormend orgaan. Echter juist die inrichting van dat orgaan heeft directe implicaties voor de toekomstige inhoud en de koers. Zo is de invulling van het algemeen en dagelijks bestuur van directe invloed op hoe de inhoudelijke besluitvorming er uit gaat zien. Daarom hebben wij onze vraagtekens bij het voorstel om het dagelijks bestuur grotendeels te laten bestaan uit leden van GS, en om de besluitvorming over de subsidieverlening neer te leggen bij het dagelijks bestuur.
Wij hadden hierover een motie willen indienen, maar die lijkt zo veel op de motie van D66, PvdA en VVD, dat wij ons bij hun motie zullen aansluiten.

De Partij voor de Dieren is van mening dat er bij de inrichting van het orgaan dat het Waddenfonds gaat beheren aangesloten moet worden bij de doelstellingen uit het bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds. En deze doelstellingen zijn primair gestoeld op ecologie en duurzaamheid.

De tegenstelling tussen ecologie en economie is ook in de commissievergadering aan bod gekomen. Echter volgens ons kan zo'n zwart-wit tegenstelling helemaal niet optreden, en moeten we hier ook niet op aansturen bij de inrichting en uitvoering van het Waddenfonds. Elk project moet bijdragen aan het vergroten en versterken van de natuurwaarden en moet duurzaam zijn. Dus economische projecten die leiden tot een aantasting van het Waddengebied zouden helemaal niet in aanmerking mogen komen voor subsidie. Daarom moet de bijdrage aan ecologie en duurzaamheid juist ook bij de 50% van de projecten die onder economie vallen een bindende selectie-eis zijn, en integraal onderdeel van het projectvoorstel. Projecten die afbraak doen aan de natuurwaarden horen niet gefinancierd te worden uit het Waddenfonds. Wij dienen de volgende motie in.

Ook is de Partij voor de Dieren van mening dat de motivatie voor subsidietoewijzing die het dagelijks bestuur maakt openbaar moet zijn, zodat er ook door derden getoetst kan worden of de projecten wel voldoen aan de in het bestuursakkoord omschreven doelstellingen.

Verder is volgens ons de rol van maatschappelijke partijen nu te miniem. Wij onderkennen het risico dat als maatschappelijke organisaties een besluitvormende rol krijgen dit kan leiden tot belangenverstrengeling. Echter een adviserende en toetsende rol is mogelijk en wenselijk. Deze organisaties vertegenwoordigen een schat aan kennis en praktijkervaring, die benut zou moeten worden. Wij vrezen dat met het aanwijzen van het algemeen en dagelijks bestuur samengesteld uit gedeputeerden en statenleden er te weinig knowhow uit het Waddengebied in huis gehaald wordt. De commissie kwaliteitstoetsing biedt daartoe ook onvoldoende borging. Om dit te ondervangen zou er een adviescommissie bestaand uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen worden gecreëerd. In de Wet op het Waddenfonds wordt ook duidelijk aangegeven dat maatschappelijke organisaties in staat moeten worden gesteld zich een oordeel te vormen over de gegeven adviezen.
Wij dienen daarom de volgende motie in.

Wij hebben onze twijfels bij de nu voorgestelde samenstelling van de commissie Kwaliteitstoetsing. Om het ecologische belang te bewaken dient er in de commissie Kwaliteitstoetsing meer plaats te zijn voor specialisten op ecologisch gebied, en niet slechts één van de vijf leden zoals nu voorgesteld, die ook nog eens generalist én specialist moeten zijn.

Als laatste is het ons niet geheel duidelijk of de Commissie kwaliteitstoetsing ook elke vier jaar ververst wordt, parallel aan het dagelijks en algemeen bestuur, of dat dit een zittend orgaan gaat worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer