Bijdrage Staten­ver­ga­dering Staten­voorstel: Aanbe­ve­lingen NRK-rapport ‘Terug­blikon­derzoek provin­ciale grip op risi­co­volle bedrijven’.


19 juli 2023

Voorzitter,

Ik kom meteen ter zake over de twee aanbevelingen van de NRK.

Wij neigen sterk naar instemming met aanbeveling 1, maar hebben eerst een vraag voor de Christenunie en de Gedeputeerde. Wij hechten veel waarde aan een strikte scheiding tussen opdrachtgever, het bevoegd gezag, en opdrachtnemer, de Omgevingsdienst, zoals geformuleerd door de Commissie Mans. Het is van groot belang dat de directeur van de ODG alle ruimte krijgt om handhavingsbesluiten te nemen op basis van harde feiten: hiermee wordt voorkomen dat politieke overwegingen ertoe kunnen leiden dat bedrijven die zich niet houden aan de wet, in meer of mindere mate de hand boven het hoofd wordt gehouden. Zoals de NRK aangeeft: handhaving komt dan niet in politiek vaarwater terecht en er is minder risico op belangenverstrengeling.

Wij zien in dat er positieve effecten van politieke verantwoordelijkheid kunnen optreden zoals benoemd in het amendement van de CU. De Staten kunnen risico’s aankaarten en indien zij dat nodig achten GS ter verantwoording te roepen. Echter, de politieke inmenging kan net zo goed negatieve effecten teweeg brengen, met het milieu en burgers als slachtoffer. Dit vinden wij problematisch.

Vraag aan de Christenunie en ook aan de gedeputeerde: denk u dat het nemen van politieke verantwoordelijkheid door Staten en College onmogelijk gemaakt wordt als het mandaat volledig bij de ODG komt te liggen? Kan die verantwoordelijkheid niet alsnog gewaarborgd worden door het verstrekken van tijdige informatie en gesprekken over risico’s voeren aan de hand van het VTH programma? De gevolgen van besluiten in kaart brengen, en zienswijzen hierop kenbaar maken aan de ODG?

De Partij voor de Dieren is, mede door voornoemde, voorstander van aanbeveling twee. De PvdD hecht er sterk aan dat er jaarlijks een gesprek komt met de portefeuillehouder over de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven. Deze aanbeveling werd al in 2016 gedaan en is helaas niet overgenomen door het College. Wij pleiten ervoor dit alsnog te doen. Indien er partijen zijn die niet wensen deel te nemen aan een dergelijk gesprek staat hen dat natuurlijk vrij, maar onze fractie ziet hier de meerwaarde van in.

Wij zullen dan ook tegen de motie van de VVD stemmen.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering Algemene Beschouwingen

Lees verder

Agenderingsverzoek PvdD, PvhN, GL, SP, PvdA, D66 Nedmag lozing giftige stoffen Eems-Dollard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer