Bijdrage start­no­titie 'Werken aan parti­ci­patie'


22 september 2021

Voorzitter,

Dank voor deze voordracht en dank voor de mogelijkheid om hierover van gedachten te wisselen. Er wordt gesproken over een gezamenlijke zoektocht naar een goede manier van participatie. Aan die gezamenlijke zoektocht draagt de fractie van de Partij voor de Dieren graag haar steentje bij.

Allereerst willen wij noemen dat wij de stap, om burgers actiever te laten deelnemen aan besluitvorming, toejuichen. Juist in deze tijd waarin het vertrouwen in de politiek is gedaald naar een dieptepunt moet er worden geïnvesteerd in betrokkenheid en meer zeggenschap. De inwoner van onze provincie die nog geïnteresseerd is in politiek richt zich voornamelijk op landelijke politiek. In die landelijke politiek zien we politici die voor democratische vernieuwing pleiten maar ondertussen het raadgevend referendum de nek omdraaien. Het referendum was juist een instrument om inspraak en publiek debat te stimuleren! Waarom is het referendum nu afgeschaft? Dat komt omdat veel te veel politici ervan zijn overtuigd dat de gemiddelde mens dom is. Wie de schoen past trekke hem aan.

Nee, voorzitter, eenieder heeft een steentje bij te dragen. Als Partij voor de Dieren hopen we mensen te inspireren die keuzes te maken die ten goede komen van de natuur, de leefomgeving, welzijn van dier en mens en om hun steentje bij te dragen in het tegengaan van klimaatopwarming.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie meer middelen moet gaan steken in het aanwakkeren van interesse in provinciale thema's en politiek om daarmee het animo om te participeren aan te wakkeren. Hoe kunnen we inwoners stimuleren om in hun dagelijkse/wekelijkse routine zich bezig te houden met politieke thema's die hun aangaan?

  • Zou de gedeputeerde willen toezeggen om in de discussienota met een voorstel te komen tot een actieplan, over hoe provinciale onderwerpen in het algemeen meer kunnen gaan leven bij onze inwoners?
  • Zou de gedeputeerde verder willen toezeggen om in dit actieplan op te nemen hoe de provincie, provinciale politiek in het algemeen, naar jongeren en onderwijsinstellingen kan worden gebracht? Dit bovenop de subsidie die de provincie verstrekt voor jongerenparticipatie.
  • Mocht GS hier niets in zien, hoe denkt GS ingewikkeld beleid voor deze doelgroepen overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren waardoor deze doelgroepen bereid zijn om mee te denken?

Wat betreft Partij voor de Dieren is het van belang dat tijdens elk participatieproces voor iedere deelnemer duidelijk moet zijn wie er om tafel zit en welke belangen diegene vertegenwoordigd met welke motieven. Door die belangen in kaart te brengen en een transparante weging mee te geven kan de provincie mensen volgens onze fractie enthousiast maken voor participatieprocessen.

Interessant voor jou

Bijdrage actualisatie huidige omgevingsvisie en nieuwe omgevingsverordening

Lees verder

Bijdrage financiële positie Ommelander ziekenhuis en deal Powerfield

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer