Bijdrage Regionale energie strategie 1.0


12 mei 2021

Voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet veel positieve ambities in de RES 1.0. Participatie en lokaal eigenaarschap spelen een belangrijke rol. We lezen over ambities om niet alleen stroom op te wekken, maar ook woningen te isoleren. Maar energie bezuinigen wordt in onze ogen te weinig uitgewerkt. Tenslotte hoef je dat wat je niet gebruikt ook niet op te wekken.

Energie bezuinigen heeft wat de Partij voor de Dieren betreft ook alles te maken met een andere manier van leven. Genoegen nemen met wat je nodig hebt en niet een constante focus op de groei van economie en eigendom! Die ambitie zien we helemaal niet terug in dit document!

  1. Is GS het met de PvdD eens dat een focus op minder nuttigen en bezitten (consumeren) binnen de energietransitie een plaats zou moeten krijgen en deze ambitie een plaats verdient in de RES.1.0?
  2. In de voordracht wordt voorgesteld dat binnen de RES-regio Groningen een aantal zaken worden uitgewerkt, zoals het streven naar afspraken over een gezamenlijke ruimtelijke visie rond duurzame energie-opwekking. Kan het college uitleggen wat zij daarmee bedoelt? Want nu gaan gemeenten hun eigen gang. Een voorbeeld is de wens van de gemeente Groningen vóór een windpark bij Roodehaan. Dicht bij een belangrijk natuurgebied! Een plek waar erg veel vogels zitten en o.a. de zeearend regelmatig wordt gespot? Vogels die zeer gevoelig zijn voor aanvaringsongelukken met windmolens? Hoe gaat GS met dit soort dubieuze keuzes van gemeenten om?
  3. Voorzitter, tijdens de technische briefing over de RES vorige week werd duidelijk dat er grote problemen met het netwerk worden verwacht. De kans dat er voorlopig geen ruimte (tot na 2030??) zal zijn voor kleinere projecten zoals van onze coöperaties is groot, en zelfs een particulier komt mogelijk op een lange wachtlijst te staan. Volstrekt onaanvaardbaar wat de Partij voor de Dieren betreft! Er is in het rapport wel aandacht voor het probleem. GS zegt o.a. dat men de potentie van zon-op-dak beter wil benutten en wil voorkomen dat projecten geen netaansluiting kunnen krijgen. Daartoe wordt met stakeholders een plan gemaakt (2022). Echter hoe denkt GS te kunnen garanderen dat industriële projecten niet de projecten van coöperaties en particulieren onmogelijk maakt? Zijn er mogelijkheden om een deel van de netruimte te reserveren voor coöperaties en particulieren?
  4. De ecologische gevolgen van alle plannen krijgen slechts zeer summier aandacht, een gezamenlijke aanpak wordt uitgewerkt. Kan GS toezeggen dat de Staten het voorstel onder ogen krijgen voordat er een besluit over wordt genomen?
  5. Verder zijn wij benieuwd naar de uitwerking van het warmtetracé Eemsdelta, voor de duurzaamheidsopbrengst maar ook wat de aanleg betekent voor natuur en landschap. Kan de gedeputeerde hieromtrent wat duidelijkheid verschaffen?
  6. De productie van groen gas uit biogas leunt zwaar op mest, en dan bij voorkeur van megaveebedrijven. Zowel slepen met mest naar vergisters als een gasinstallatie op eigen erf wordt als kansrijk gezien. Dit staat ons inziens haaks op de ambities voor kringlooplandbouw. Graag een reactie.
  7. Ook wordt het gebruik van korte omloopbossen toch weer genoemd. De provincie gaat deze bossen niet aanplanten, maar hoe zit het bij gemeenten? Kan dit worden uitgesloten middels een ruimtelijke regel in de Verordening?