Bijdrage Provin­ciale Staten Struc­tuur­visie Eemsmond


19 april 2017

Structuurvisie Eemsmond

Voorzitter Gedeputeerde Staghouwer sprak - tijdens de commissie over dit onderwerp - over een aantal ecologische maatregelen die de provincie neemt ter compensatie van de economische ontwikkelingen.

Het moge duidelijk zijn, dat we heel gelukkig zijn met iedere aandacht voor het ecologisch welzijn en het milieu in onze provincie en danken het college daarvoor.

Toch, voorzitter. kunnen we geen steun geven aan deze structuurvisie.

In de structuurvisie staat een lijst met belangen - in volgorde van belangrijkheid - die de provincie in de afweging voor de structuurvisie meeneemt -. Het laat zien dat naast ruimte voor duurzame energie de economie de boventoon voert. Ecologische waarden lijken van een mindere orde.

De biodiversiteit, ook in onze provincie holt achteruit, toch staat het pas als punt 5 in de orde van belangrijkheid. De provincie is voornemens met deze structuurvisie ook weer ruimte te geven aan grijze bedrijven. De provincie gaat het bedrijventerrein langs het wad behoorlijk uitbreiden.

Zo gaan we door als provincie met het vergroten van onze voetstap op deze aarde en dat heeft altijd gevolgen.

Voorzitter de Partij voor de Dieren zou een andere volgorde kiezen, andere afwegingen maken en zeker vanuit een ander beginpunt starten.

Zonder dat er een orde van belangrijkheid is, zou de Partij voor de Dieren in plaats van het lijstje in de structuurvisie iets kunnen bedenken als:

  1. 1. Iedere keuze voor bedrijvigheid wordt gelegd langs een groene meetlat. Heeft het nadelige gevolgen voor mens, dier en milieu. Dan doen we het niet. Dat geldt ook voor geluid, geur en waterveiligheid.

2. We gaan ons inzetten voor een herstel van alles wat ecologisch stuk is gemaakt - in en rond - het Wad.

3. We laten alleen activiteiten toe, die de biodiversiteit niet alleen in stand houdt, maar ook beschermt en vergroot..

4. We maken ruimte voor duurzame energie op een wijze en op plaatsen die zo weinig als mogelijk nadelen oplevert voor mens, dier en milieu. Er moet hierbij meer gedacht worden aan Offshore. Er zal geen ruimte zijn voor de productie van groen gas met als grondstof hout en/of mest.

5. We kiezen voor het beschermen van het landschap en het cultureel erfgoed,

  1. 6. We willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor recreatie en toerisme, waarbij er strikt op toegezien wordt dat het past binnen de ecologische waarden van het gebied.

Dan de windmolens. Voorzitter, We zouden heel graag zien, dat direct aan de Waddenzee geen windmolens worden geplaatst. En al helemaal niet bij een zo’n belangrijk broed- en rustgebied als Ruidhorn. We willen het college vragen een alternatief te kiezen voor windpark Eemshaven West.

Uit onderzoek van Altenburg & Wymenga (2014) blijkt dat veel trekvogels slachtoffer kunnen worden van de turbinewieken op de geplande locatie. Vlakbij ligt namelijk een hoogwatervluchtplaats voor wadvogels die hier bij hoogwater in grote groepen hun toevlucht zoeken. Ook bivakkeren hier veel trekvogels tijdens hun jaarlijkse tocht naar hun broedgebied. De onderzoekers raden deze plek daarom af en vragen om afstand te houden tot de waddenkust en natuurgebied Ruidhorn'.

Voorzitter daarom deze motie. (Motie Windturbines Eemshaven West) Dank u wel.