Bijdrage begroting Wadden­fonds 2022


19 mei 2021

Voorzitter, in juni als de evaluatie en het nieuwe uitvoeringskader Waddenfonds zullen worden besproken, zullen wij het hebben over een ecologische plus als voorwaarde voor iedere subsidieverlening door het Waddenfonds aan de kant van de economie. Ondersteuning van economische activiteiten dus die niet alleen geen schade toebrengen aan de ecologie van het WAD, maar ook een plus daarop realiseren. We leggen het bij deze vast in de week bij GS en de fracties.

Enkele vragen over het jaarverslag:

  1. De Regeling voor garnalenvissers. Slechts zeven vissers schreven zich in, nu wordt de regeling aangepast. Hoe? Wordt er meer geld geboden? Hoeveel visgebieden zijn er dan al gesloten, of nog geen? M.a.w. heeft deze regeling al enig effect gehad?
  2. De nieuwe governance. De bestaande organisatie en governance van het beheer van de Waddenzee werd als complex, ondoeltreffend en ondoelmatig ervaren. De oprichting van de Beheerautoriteit Waddengebied moet resulteren in een betere bescherming van natuurgebieden. Is hiermee ook de organisatorische lijn, dus wie het initiatief neemt bij een ramp als die met de containers of evt. verlies van olie goed geregeld? De containerramp verliep qua opruimen nogal chaotisch en versplinterd.
  3. Dan, 2.3 mln. subsidie voor eendenkooien! Worden deze kooien nog gebruikt voor het doden voor consumptie van wilde eenden? Of worden ze alleen gebruikt voor ringen? Wat houdt de educatieve functie van de eendenkooien in?