Bijdrage begroting en jaar­stukken Omge­vings­dienst Groningen


24 mei 2023

De Omgevingsdienst wordt door de 3 Noordelijke provincies samen gedragen. Het gaat hier om Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving op in de Provincie Groningen, 67 bedrijven die vallen onder Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) of RIE4 bedrijven. De Brzo zijn bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of hebben deze in opslag. RIE4 bedrijven zijn complexe chemiebedrijven die werken met milieuverontreinigende stoffen. In Friesland en Drenthe zijn een kwart minder van dit soort bedrijven te vinden, dat is mijn eerste constatering. Mijn tweede constatering is dat dit soort bedrijven in Friesland en Drenthe ongeveer gelijk gebleven zijn in aantal maar dat er in de stukken gesproken wordt over 7 nieuwe bedrijven die in Groningen op deze lijst zijn gekomen.

Deze getallen stemmen mij niet vrolijk. Daar komt bij dat er door de Provincie Groningen nog meer van dit soort bedrijven gewenst zijn in de Eemshaven. Waarom halen we dit soort milieuvervuilende bedrijven hier massaal naar toe?

Wanneer ik de stukken lees zie ik dat er beperkte financiƫle middelen zijn en beperkte personele middelen. Hoe strookt dit met de aanwas van dit soort majeure risicobedrijven? En hoe of wanneer worden wij op de hoogte gesteld wanneer er forse overschrijdingen komen in de budgetten? Dit is niet ondenkbaar omdat ik lees dat de overschrijding van de collectieve taken ten koste gaan van het primair proces?! De Omgevingsdienst doet wat zij kan, maar loopt tegen grenzen aan. En dit kan directe gevolgen hebben voor de veiligheid en de volksgezondheid van onze inwoners.
Op een of andere manier moet ik aan North Refinery denken, waar we een maand geleden hier in de Provinciale Staten over spraken. Er was een tekort aan toezicht geweest. Het bedrijf had harder aangepakt moeten worden. Een stevige handhaving is gewenst bij dit bedrijven die potentieel een gevaar vormen voor de volksgezondheid en de natuur. Zoals wij als Partij voor de Dieren steeds herhalen, verwacht de PvdD van de provincie een milieubeleid waarbij zaken als volksgezondheid en bescherming van bodem, lucht en water, zwaarder wegen dan economische korte termijn belangen van de gemeentes.

Met North Refinery zitten we met een dure milieu-erfenis en de gedeputeerde zei niet in de toekomst te kunnen kijken of het bij het bedrag blijft waarvoor nu 1,7 miljoen euro gereserveerd is om het terrein van North Refinery te saneren.
Met 67 majeure risicobedrijven op de bedrijvenlijst van de ODG in de Provincie Groningen maak ik me zorgen:

1. In de Jaarstukken 2022 wordt genoemd dat voor wat betreft de VHT-taken, er 89 procent is gehaald. Hier concludeer ik dat het dus niet mogelijk is om alle bedrijven in een jaarcyclus te beoordelen.
2. Qua Brzo inspecties zijn in 2022 nagenoeg alle geplande inspecties bij de majeure risicobedrijven uitgevoerd. Dat lijkt me niet voldoende. Nagenoeg is niet genoeg.
3. In de kadernota 2024 staat (bij punt 4.2.3) dat er meer risicovolle en complexe bedrijven bij komen waar de ODG toezicht op moet houden, en dat ze meer risico gestuurd gaan werken. Ik vind dit geenszins geruststellend klinken.

De PvdD heeft vier vragen aan het College:

1. Welke lessen heeft het College uit het North Refinery debacle geleerd voor VTH (= Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)? Ofwel: op welke kritieke punten is het provinciale VTH-beleid sindsdien aangescherpt?
2. Zien wij dat aangescherpte beleid terug in het de genoemde VHT taken waarbij vermeld wordt dat 89 procent is gehaald in 2022?
3. Wat vindt het College van de aard van de bedrijven op de bedrijvenlijst, die de ODG zelf omschrijven als een relatieve toename van meer risicovolle en complexe bedrijven? Wilt u dit in Groningen blijven faciliteren?
4. Provinciale Staten krijgen meer mogelijkheden om hun kader stellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan zij deelnemen, te verstevigen. Wij hopen dat wij daar goed invulling aan kunnen geven maar daarvoor is een goede informatievoorziening cruciaal. De Partij voor de Dieren wil daarom, in het kader van de Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen, aandringen op een actieve informatieplicht, wat betekent dat het bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen daartoe verplicht wordt. In de Gemeenschappelijke Regeling moeten afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop informatie wordt aangeleverd, en ook welke informatie wij wensen als Provinciale Staten. Is het College bereid om dit in werking te stellen?

Interessant voor jou

Bijdrage Agenderingsverzoek schrijnende situatie Ter Apel

Lees verder

Bijdragen begroting en jaarstukken Waddenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer