Bijdrage advies Ecolo­gische Auto­riteit natuur­doel­analyse Lief­stinghs­broek


21 juni 2023

Voorzitter,

Onze fractie is nogal geschrokken. Zowel van de conclusies uit de natuurdoelanalyse, maar ook van de kritiek van de Ecologische Autoriteit op het door de provincie geleverde werk.

Blauwgrasland is nagenoeg verdwenen, eiken-haagbeukbos mag de naam niet meer dragen. Het bos is verdroogd en verzuurd, veel waardevolle soorten zijn verdwenen. Dit is een treurig stemmend voorbeeld van lokale teloorgang van natuur, veroorzaakt door een lakse houding ten aanzien van natuurbescherming, volledig de natuur uit het oog verliezen bij het verlenen van vergunningen voor landbouw, industrie en de aanleg van infrastructuur.

De door de provincie opgestelde analyse is onvolledig. Een zeer waardevol habitattype (Elzenbroekbos) wordt niet beschreven. Essentiele historische informatie over het gebied is niet meegenomen, aan het feit dat dit een bosreservaat is wordt voorbij gegaan. Mogelijk heeft het afgraven van het Ellersinghuizerveld, dat in opdracht van de provincie is gebeurd, zelfs een nadelig effect op natuurherstel in plaats van de beoogde verbetering. Wij vragen ons af: als de analyse al onvolledig is, hoe kan deze dan als basis worden gebruikt voor een passende aanpak om de doelen te behalen?

Er is in de natuurdoelanalyse wel een realistisch beeld geschetst van de huidige overbelasting met stikstof en dat deze ook in 2030 nog lang niet opgelost zal zijn. Tegelijkertijd, en dat vindt onze fractie stuitend, wordt doodleuk beweerd dat de stikstofgevoelige natuur kan worden behouden en de achteruitgang kan worden gestopt. Zonder dit geloofwaardig te onderbouwen. Er wordt van uit gegaan dat de herstelmaatregelen (samen met de generieke maatregelen) L’broek gaan redden. De Ecologische Autoriteit denkt daar heel anders over.

Het pareltje Liefstinghsbroek is op sterven na dood, toch mikt de provincie Groningen op ‘net aan genoeg maatregelen’ en hoopt, ik zeg met nadruk hóópt, daarmee haar doelen te bereiken. Een extra tandje bijzetten om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen of een buffer voor de natuur te creëren zit niet in het repertoire.

Er wordt trots gerept over het meetsysteem dat bij L’broek is geïnstalleerd, maar met twee jaar meten los je de stikstofproblemen niet op. Ook niet met het uitkopen van één veehouderij, of met alleen hydrologische maatregelen. Het is duidelijk dat er meer moet gebeuren, en dat navelstaren op alleen de 20 ha. Liefstingsbroek te beperkt is.

Wij hebben enkele vragen voor het College.

1. Had het College deze kritische beoordeling kunnen zien aankomen? Was men er van overtuigd dat de NDA kwalitatief goed genoeg in elkaar zat? En was men er volledig van overtuigd dat de voorgestelde herstelmaatregelen het probleem wel zouden fiksen?

2. Enkele adviezen van de EA, zoals het aanplanten van bos in de omgeving van L’broek, werk maken van connectiviteit, dus ecologische verbindingszone’s, beschaduwen KRW waterlichamen, zijn heel concreet en kunnen naar wij hopen op korte termijn in gang worden gezet. Het zou een gemiste kans zijn als door het trage tempo van de gebiedsprocessen het nemen van vrij simpele maatregelen wordt uitgesteld. Graag een reactie van het College hierop.

3. Het waterpeil moet omhoog, regenwater moet worden vastgehouden. Stuurt het College momenteel aan op het uitvoeren van scenario 3 om de hydrologie weer op orde te krijgen? Zo nee, waarom niet?

4. Daarnaast, en dit is misschien wel de belangrijkste vraag, bent u van plan om op korte termijn extra herstelmaatregelen uit te werken of uw aanpak te wijzigen n.a.v. het advies, en zo ja, op welke wijze?

5. Welke gevolgen voor vergunningverlening gaat het hebben als, zoals het er nu naar uitziet, met de huidige maatregelen de stikstofdoelen niet worden behaald?

6. Waarom is er geen LESA (Landschapsecologische systeemanalyse) opgesteld en wordt dit alsnog gedaan.

7. Kan het College toezeggen dat de ontbrekende informatie zo snel mogelijk wordt achterhaald en met de EA wordt gedeeld?

Dit is een natuurdoelanalyse in de eerste cyclus, en wij gaan er van uit dat er veel is opgestoken van de feedback van de Ecologische Autoriteit, zodat in de volgende cyclus een realistischer product wordt afgeleverd.

Interessant voor jou

Bijdrage Jaarstukken 2022

Lees verder

Bijdrage stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer