Vragen inzake vergun­ning­ver­lening mega­stallen Munne­kemoer en Vlagt­wedde


Indiendatum: aug. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van ex artikel 46 RvO

Geacht college,

De Partij voor de Dieren heeft uit de pers vernomen [i] dat het onderzoek door Rotshuizen Geense Advocaten naar de eventuele komst van de stal van dhr. Buijs te Bourtange is afgerond. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot de conclusie dat de provincie geen ontheffing hoeft te verlenen, dan wel geen ontheffing mág verlenen voor de bouw van deze megastal.

Er ligt nog een verzoek vanuit de gemeente Vlagtwedde voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door de provincie voor de bouw van een stal van formaat te Munnekemoer. Technische navraag heeft ons geleerd dat deze stal onder dezelfde overgangsregeling valt als de stal van dhr. Buijs. Het betreft de Stal “Rass Future Farms BV”, Munnekemoer Oost 44 te Ter Apel (gemeente Vlagtwedde). Deze zou onderdak moeten bieden aan bijna duizend stuks melkvee. De Partij voor de Dieren wil ook de komst van deze stal voorkomen.

Wij kijken met grote belangstelling uit naar uw reactie op het voornoemde rapport, maar willen u ook alvast de volgende vragen stellen.

  1. Is het correct te veronderstellen dat indien u besluit op basis van het rapport geen ontheffing te verlenen dit een precedent zal scheppen voor de stal van Rass Future Farms BV te Munnekemoer?
  2. Indien u besluit geen ontheffing te verlenen voor de bouw van stal Buijs te Bourtange, zult u dan in uw besluit ook meenemen, dat er geen ontheffing zal worden verleend aan Rass Future Farms BV te Munnekemoer? Zo nee, waarom niet?
  3. Indien de conclusies van het onderhavig rapport niet in directe zin toepasbaar zijn op de stal van Rass Future Farms te Munnekemoer, is het college dan bereid een soortgelijk onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor het voorkomen van de bouw van deze megastal? Zo ja, wanneer kunnen wij dat tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman
Partij voor de Dieren

[i] http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/geen-ontheffing-voor-megastal-vlagtwedde-12927333.html

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 22 sep. 2015

Geachte mevrouw Voerman,

Bij uw bovenvermelde brief heeft u ons, namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren, een drietal vragen gesteld over de mogelijkheid om de aangevraagde ontheffing van de Omgevingsverordening voor de uitbreiding van het melkrundveehouderijbedrijf van de maatschap Rass Future Farms B.V. te Ter Apel op basis van het rapport van Rotshuizen Geense Advocaten van 20 augustus 2015 niet te verlenen.

Dit rapport, dat op verzoek van Provinciale Staten - ter uitvoering van de in hun vergadering 29 april jl. aangenomen motie nr. 6 - is uitgebracht, bevat de bevindingen van het ingestelde onderzoek naar de mogelijkheden om geen ontheffing te verlenen voor de vestiging van een grootschalig melkrundveehouderijbedrijf in de gemeente Vlagtwedde t.b.v. Buijs Landbouw B.V.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1

Is het correct te veronderstellen dat indien u besluit op basis van het rapport geen ontheffing te verlenen dit een precedent zal scheppen voor de stal van Rass Future Farms BV te Munnekemoer?

Antwoord:

Bij brief van 8 september 2015 hebben wij ons voorgenomen besluit ten aanzien van de aanvraag om ontheffing voor het project van Buijs Landbouw B.V. aan Provinciale Staten kenbaar gemaakt.

Dit besluit houdt - kort samengevat - in dat wij de aangevraagde ontheffing niet zullen verlenen, maar Provinciale Staten op korte termijn zullen voorstellen om de Omgevingsverordening zodanig te herzien dat het gemeentebestuur van Vlagtwedde aan dit "pijplijngeval" planologische medewerking kan verlenen. Hetzelfde geldt voor het project van de maatschap Rass Future B.V. dat, gelet op de voorgeschiedenis, in juridisch opzicht vergelijkbaar is met dat van Buijs Landbouw B.V.

Voor de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen verwijzen wij u naar onze eerdergenoemde brief en de daarbij behorende bijlagen.

Vraag 2

Indien u besluit geen ontheffing te verlenen voor de bouw van stal Buijs te Bourtange, zult u dan in uw besluit ook meenemen, dat er geen ontheffing zal worden verleend aan Rass Future Farms BV te Munnekemoer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij verwijzen naar ons antwoord op vraag 1.

Vraag 3

Indien de conclusies van het onderhavig rapport niet in directe zin toepasbaar zijn op de stal van Rass Future Farms te Munnekemoer, is het college dan bereid een soortgelijk onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor het voorkomen van de bouw van deze megastal? Zo ja, wanneer kunnen wij dat tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij verwijzen allereerst naar ons antwoord op vraag 1.

Daaraan voegen wij nog het volgende toe. In de vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2015 heeft uw partij een motie ingediend waarin ons college wordt verzocht om te laten onderzoeken of het project van de maatschap Rass Future Farms B.V. op grond van het Grenstractaat uit 1824 kan worden tegen gehouden en om de bevindingen van dit onderzoek uiterlijk 1 oktober 2015 aan Provinciale Staten te presenteren. Hoewel deze motie (nr. 26) is aangehouden, hebben wij daarin niettemin aanleiding gezien om te onderzoeken of het project al dan niet met het Grenstractaat verenigbaar is. Uit dat onderzoek is gebleken dat het Grenstractaat bij het op 25 september 1867 gesloten Staatsverdrag tussen Nederland en Pruisen in die zin is aangepast dat het oprichten van gebouwen binnen 100 Rijnlandse Roeden van de grens (ongeveer 377 meter) is toegestaan, mits deze in hun geheel op één grondgebied staan en bestemd zijn voor de landbouw. Deze onderlinge afspraak is bij de aanpassing van het Grenstraktaat in 1975 onverminderd van kracht gebleven.

Het project van de maatschap Rass Future Farms B.V. betreft het oprichten van gebouwen voor de landbouw binnen het nederlandse deel van het gebied waarop het Grenstractaat van toepassing is. Gelet daarop concluderen wij dat het project niet met het Grenstractaat in strijd is.

Wij hebben de Landkreis Niedersachsen gevraagd of met onze conclusie kan worden ingestemd. Wij hebben nog geen antwoord van de Landkreis Niedersachsen ontvangen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende aanwijzing nijlgans en verwilderde gans

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake veiligheid scholen Bedum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer