Schrif­te­lijke vragen inzake veiligheid scholen Bedum


Indiendatum: sep. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van ex artikel 46 RvO inzake veiligheid schoolgebouwen Bedum

03-09-2015

Op 26 augustus jl. was er op de site van het dagblad van het Noorden te lezen, dat de kinderen van de vier basisscholen in Bedum om beurten zullen verhuizen naar een aardbevingsbestendig noodlokaal op het moment dat hun school tegen aardbevingen wordt versterkt. [i] Het gaat hier volgens een artikel in hetzelfde dagblad van 29 augustus jl. om 4 scholen met in totaal 900 kinderen. In de praktijk betekent het, dat ongeveer driekwart van de kinderen voorlopig nog in een school verblijft, die na een uitgebreide inspectie niet bestendig is tegen zware aardbevingen. Pas na drie jaar zullen alle scholen aardbevingsbestendig zijn.

Op grond van het rapport van de commissie Meijdam acht de gemeente Bedum de gekozen aanpak verantwoord. In dat rapport wordt de kans op een flinke beving voor de komende jaren naar beneden bijgesteld. In hetzelfde artikel valt te lezen dat NAM woordvoerder Sander van Rootselaar zegt de lezing van de gemeente niet te delen: “Er komen mogelijk vaker en mogelijk zwaardere aardbevingen”.

De ouders zijn door de gemeente van dit plan op de hoogte gebracht middels een brief. Dit heeft al tot bezorgde reacties geleid, zie onder andere de ingezonden brief aan minister Kamp: http://destillebeving.com/index.php/9-nieuws/393-brief-aan-minister-kamp-3-juli-2015

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Is de gedeputeerde het met de Partij voor de Dieren eens dat de overheid op grond van het voorzorgsprincipe te allen tijde voor de maximale veiligheid van haar burgers moet kiezen?
  2. Vindt GS, dat de keuze van de gemeente Bedum de veiligheid van de genoemde schoolkinderen voldoende borgt, zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, is er iets wat u daartegen kan en wil doen?
  3. Is GS bereid om samen met de gemeente Bedum en wellicht in overleg met de Nationaal Coördinator te kijken naar het bouwen van aardbevingsbestendige noodlokalen voor alle 900 kinderen? Zo ja, op welke (korte) termijn? Zo nee, waarom niet?
  4. Is GS op de hoogte van andere scholen in het aardbevingsgebied, die onveilig zijn voor de kinderen en waar kinderen nog wel gewoon naar school gaan? Zo ja, is GS bereid om ook hier in overleg met de betreffende gemeente een noodgebouw op korte termijn te faciliteren? Indien nee, waarom niet?
  5. Wordt er met de NAM overlegd expliciet over financiering van schoolgebouwen? Zo nee, bent u bereid om, samen met de betrokken gemeenten, met de NAM afspraken te maken over financiering en het in gang zetten van werkzaamheden zodat op zo kort mogelijke termijn álle kinderen in veilige schoolgebouwen les krijgen?
  6. Is de veiligheid van schoolgebouwen expliciet onderdeel van het overleg met het ministerie, onder andere door het aanpassen van het Bouwbesluit aan de hoogste veiligheidsnormen? Zo nee, wilt u hier zo spoedig mogelijk met het ministerie over in gesprek treden?

[i] http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/scholen-in-bedum-binnen-drie-jaar-aangepakt-12947123.html

Ankie Voerman

Statenlid Partij voor de Dieren Groningen

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 22 sep. 2015

Geachte mevrouw Voerman,

In uw brief van 3 september 2015 stelt u ons een aantal vragen over een aantal schoolgebouwen in Noord Groningen in relatie tot de aardbevingen. Onderstaand treft u de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1

Is de gedeputeerde het met de Partij voor de Dieren eens dat de overheid op grond van het voorzorgsprincipe te allen tijde voor de maximale veiligheid van haar burgers moet kiezen?

Antwoord

Wij onderschrijven dat wij in het gaswinningsdossier moeten streven naar de maximale veiligheid voor onze burgers.

Vraag 2

Vinden GS, dat de keuze van de gemeente Bedum de veiligheid van de genoemde schoolkinderen voldoende borgt en zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, is er iets wat u daartegen kan en wilt doen?

Antwoord

De zorg voor onderwijs is een gemeentelijke taak. Het is niet onze rol om de veiligheid van (school)gebouwen te beoordelen. Het is aan de gemeente Bedum om, in overleg met de Nationaal Coördinator, over de huisvesting van de school afspraken te maken met de NAM. De Nationaal Coördinator heeft zich inmiddels vergewist van de situatie rond de scholen in Bedum. De door de gemeente ingezette lijn kan rekenen op instemming en steun van de Nationaal Coördinator.

Vraag 3

Zijn GS bereid om samen met de gemeente Bedum en wellicht in overleg met de Nationaal Coördinator te kijken naar het bouwen van aardbevingsbestendige noodlokalen voor alle 900 kinderen? Zo ja, op welke (korte) termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het is de taak van de Nationaal Coördinator Groningen om in samenspraak met gemeenten, provincie, Rijk, maatschappelijke organisaties en burgers te komen tot een meerjarenplan voor een kansrijk en aardbevingsbestendig Groningen. In dit plan zal de versterkingsopgave en in het verlengde daarvan de eventuele noodzakelijke tijdelijke huisvesting, een prominente rol spelen. Via het door de Nationaal Coördinator Groningen voorgestelde proces leveren wij als provincie hierin onze bijdrage. Vanwege genoemde urgentie wordt hieraan met hoge snelheid gewerkt.

Vraag 4

Zijn GS op de hoogte van andere scholen in het aardbevingsgebied, die onveilig zijn voor de kinderen en waar kinderen nog wel gewoon naar school gaan? Zo ja, zijn GS bereid om ook hier in overleg met de betreffende gemeente een noodgebouw op korte termijn te faciliteren? Indien nee, waarom niet?

Antwoord

Zie onze antwoorden op de vragen 2 en 3.

Vraag 5

Wordt er met de NAM overlegd over financiering van schoolgebouwen? Zo nee, bent u bereid om, samen met de betrokken gemeenten, met de NAM afspraken te maken over financiering en het in gang zetten van werkzaamheden zodat op zo kort mogelijke termijn alle kinderen in veilige schoolgebouwen les krijgen?

Antwoord

Zie ons antwoord op vraag 3.

Vraag 6

Is de veiligheid van schoolgebouwen expliciet onderdeel van het overleg met het ministerie, onder andere door het aanpassen van het Bouwbesluit aan de hoogste veiligheidsnormen? Zo nee, wilt u hier zo spoedig mogelijk met het ministerie over in gesprek treden?

Antwoord

Zie ons antwoord op vraag 3.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen.

Interessant voor jou

Vragen inzake vergunningverlening megastallen Munnekemoer en Vlagtwedde

Lees verder

Statenvragen betreffende de opvang van zeehonden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer