Vragen betref­fende wol van alpaca's in subsi­die­project provincie


Indiendatum: jun. 2013

Groningen, 19 juni 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

In het persbericht van provincie Groningen van 18 juni jl. met de titel “Ruim vier ton voor vijf innovatieve en duurzame projecten MKB“, worden vijf projecten genoemd die subsidie ontvangen van de provincie, vanwege hun duurzame en innovatieve karakter. Eén van deze vijf projecten is Wolstorm. Dit bedrijf krijgt 100.000,- euro van de provincie om de eerste Nederlandse wolspinnerij te realiseren, waarbij voornamelijk gebruik gemaakt wordt van wol van alpaca`s.

Naar aanleiding van dit bericht, heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is u bekend dat de alpaca niet genoemd wordt als dier wat voor de productie mag worden gehouden in Nederland (Wet Dieren; artikel 2 Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren)?

2. Kunt u aangeven wat de herkomst is van de alpacawol, aangezien dit dier voor dit productiedoel niet in ons land gehouden mag worden?

3. Kunt u aangeven van welke andere diersoorten dan aplaca's de wol voor de spinnerij gebruikt wordt?

4. De subsidie is afkomstig uit het programma Duurzaam en innovatief MKB. Kunt u gemotiveerd aangeven wat duurzaam is aan alpacawol?

Met vriendelijke groet,

A.A.H. Hazekamp

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 2 jul. 2013

Geachte mevrouw Hazenkamp,

Op 19 juni 2013 heeft u vragen gesteld naar aanleiding van een bijdrage verleend in het kader van het Programma Innovatief&Duurzaam MKB Groningen, aan Wolstorm BV. De door u gestelde vragen zullen wij hieronder beantwoorden.

1 Is u bekend dat de alpaca niet genoemd wordt ais dier wat voor de productie mag worden gehouden in Nederland (Wet Dieren; artikel 2 Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren)?

Antwoord: Op 19 juni jl. stuurt staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Sharon Dijksma in het kader van het Nota-overleg Wet Dieren op 25 maart jl., een brief aan de Tweede Kamer, met als bijlage de positieflijst voor te houden zoogdieren. Doel van de positieflijst is het reguleren van soorten die uit oogpunt van dierenwelzijn en risico's voor de mens verantwoord gehouden kunnen worden.

In de brief doet de staatssecretaris melding van 2 categorieën:

1) Diersoorten die gehouden mogen worden zonder speciale voorwaarden. Deze dieren komen op de zogenaamde positieflijst en

2) Diersoorten die niet zonder meer gehouden mogen worden, maar mogelijk gehouden mogen worden onder speciale randvoorwaarden. In de brief wordt aangegeven dat deze dieren eveneens op de positieflijst komen te staan; de randvoorwaarden waaronder de dieren gehouden mogen worden, worden nog nader uitgewerkt.

De alpaca is in categorie 2 ingedeeld. Weliswaar worden voor deze categorie nog randvoorwaarden uitgewerkt, maar ze staan op de positieflijst en mogen dus worden gehouden.

De sector staat positief tegenover het besluit van staatssecretaris Dijksma om strikte voorwaarden te stellen aan het houden van alpaca's op de positieflijst. Volgens de sector is het niet alleen beter voor het welzijn van de alpaca's, maar is het ook goed voor de toekomst: op deze manier wordt de alpaca onttrokken aan een grijs gebied zonder enige vorm van regelgeving.

Wolstorm BV, het bedrijf dat een bijdrage heeft ontvangen uit het programma l&D MKB, hoopt dat hiermee ook de verplichte registratie een feit wordt in Nederland. Tot nu toe heeft het bedrijf de alpaca's alleen in Duitsland kunnen laten registreren middels chip en dna. Op dit moment is Wolstorm BV bezig met een vernieuwing van de website van hun alpacafarm en zullen ook de voorwaarden die gesteld worden door de staatssecretaris, worden venwerkt. Het bedrijf kijkt dan ook uit naarde vormgeving en uitvoering van de nieuwe regelgeving (zie www.alpacawesterlee.nl, deze gaat vrijdag 28 juni a.s. online).

2. Kunt u aangeven wat de herkomst is van de alpacawol, aangezien dit dier voor dit productiedoel niet in ons land gehouden mag worden?

Antwoord: Zoals onder vraag 1 gemeld, is de alpaca ingedeeld in categorie 2 en staat daarmee op de positieflijst. Bij de wolafname is de spinnerij toegespitst op de lokale en kleinschalige schapen- en/of alpacahouder, in bijvoorbeeld Zuidbroek (Olthof Alpaca's), Doezum (Alpaca Groningen) en Zevenhuizen (Alpacafarm Tel). Het vriendelijke, lokale karakter past bij de spin off initiatieven die nu al vorm beginnen te krijgen: weverij, brei-café, educatiecentrum, werk-& leertrajecten voor spinnerijmachines, vakwerk en handnijverheid. Groot voorbeeld voor Wolstorm BV is Toft Apaca's in Engeland: daar is een hele lokale community ontwikkeld ten behoeve van kennisoverdracht.

3. Kunt u aangeven van welke andere diersoorten dan alpaca's de wol voor de spinnerij gebruikt wordt?

Antwoord: De eerste Nederlandse spinnerij zal voornamelijk alpacawol verwerken. Maar ook het spinnen van schapenwol behoort tot de mogelijkheden.

4. De subsidie is afkomstig uit het programma Duurzaam en innovatief MKB kunt u gemotiveerd aangeven wat duurzaam is aan alpacawol?

Antwoord: Bij de beoordeling van de duurzaamheid van projecten wordt gebruik gemaakt van de afwegingsmatrix duurzaamheid. De gedachte achter deze matrix is dat voor de projecten bezien wordt of de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. People, Planet en Profit, worden meegenomen. De matrix fungeert als een kader waarin financieel-economische (profit), sociaal-culturele (people) en ecologische (planet) grootheden niet alleen in het hier en nu, maar ook met het oog op elders (regionaal, nationaal, internationaal) en later (voor komende generaties) goed verbeeld worden.

In de beoordeling van het project is aan de hand van de afwegingsmatrix aangetoond dat het project als geheel een duurzaam project is. Kijkend naar de 3 P's scoort het project op het gebied van planet: sterke afname van het aantal transportkilometers (de wol hoeft niet langer naar het buitenland om verwerkt te worden en kan nu verwerkt worden in de eigen regio).
Op het gebied van people/profit: bij succes wordt nieuwe omzet en werkgelegenheid gerealiseerd (6 fte) en naar verwachting ook nadrukkelijk spin off bedrijfsactiviteiten (o.a. weverij).

Daarnaast wordt de kwaliteiten van alpacawol herontdekt. De wol is zeer zacht, water- en vuilafstotend, isolerend, sterken anti-allergisch. In combinatie met verwerking ervan in de eigen regio, kan het met recht een duurzaam product worden genoemd.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffenden natuurbranden in de Provincie Groningen

Lees verder

Vragen betreffende subsidie Waddenfonds voor bouw loods

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer