Vragen betref­fende subsidie Wadden­fonds voor bouw loods


Indiendatum: jun. 2013

Groningen, 19 juni 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

In het Dagblad van het Noorden stond vandaag het artikel "Boeren kiezen bewust voor schaalvergroting- 'romantiek' van het boerenbedrijf is weg". Hierin stond een interview met agrariër Westerhuis. Volgens het artikel krijgt Westerhuis subsidie van het Waddenfonds voor de bouw van een nieuwe loods. Hierbij staat als argumentatie de quote van Westerhuis: "deze schuur is ingepast in het landschap, want dit is een beschermd dorpsgezicht. Dit ontwerp kan ook elders worden gebruikt."

1. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover een aantal vragen.

2. Bent u op de hoogte van de subsidieverstrekking, zoals weergegeven in het artikel? Zo ja, kunt u ons de hoogte van de subsidie vertellen en of het hier een biologische boer betreft?

3. Het Waddenfonds is in 2006 opgericht ter compensatie voor de aardgasboringen in het unieke waddengebied. Doel was en is het duurzaam beschermen en ontwikkelen van de Waddenzee als natuurgebied en het stimuleren van het behoud van het unieke open landschap[1].

4. Bent u van mening dat het bouwen van een grote loods past binnen deze stichtingsgronden voor het Waddenfonds? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Het Waddenfonds heeft als doelstellingen:

a. het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied;

b. het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;

c. een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied, dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en direct aangrenzende gebieden;

d. het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied[2].

5. Bent u van mening dat de subsidie voor de loods past binnen de doelstellingen van het Waddenfonds, louter op grond van inpassing in het landschap aldaar? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat er alleen projecten door het Waddenfonds gesubsidieerd dienen te worden indien deze projecten een voordelig effect hebben op de ecologie van het Waddengebied en de natuurwaarden in het Waddengebied versterken, gezien het Waddenfonds opgericht is om natuurschade door gasboringen te compenseren? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u met de PvdD eens dat dat subsidies die enkel een economisch doel dienen, niet thuishoren binnen het subsidiekader van het Waddenfonds? Zo nee, waarom niet?

8. Wat gaat u, als medeverantwoordelijke voor het Waddenfonds, doen om ervoor te zorgen dat projecten alleen gesubsidieerd worden wanneer zij volledig passen binnen de doelstellingen van het Waddenfonds?

Met vriendelijke groet,

A.A.H. Hazekamp

[1] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waddenzee/subsidie-waddenfonds

[2] http://www.waddenfonds.nl/Home.2702.0.html

Indiendatum: jun. 2013
Antwoorddatum: 2 jul. 2013

Geachte mevrouw Hazekamp,

In uw brief van 19 junil 2013 heeft u ons een aantal vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp. Hierbij beantwoorden wij uw vragen, waarbij wij voor de duidelijkheid eerst de vragen herhalen.

1. Bent u op de hoogte van de subsidieverstrekking, zoals weergegeven in het artikel ? Zo ja, kunt u ons de hoogte van de subsidie vertellen en of het hier een biologische boer betreft ?

Antwoord:

Ja. Het betreft het raamproject "Boerderijen langs de Waddenkust" dat in de derde tender voor het Waddenfonds in december 2010 door de minister van Infrastructuur en Milieu is toegewezen. Het richt zich op het bieden van mogelijkheden aan eigenaren van agrarische (monumentale) panden tot het uitvoeren van restauratief werk, erfverbetering en landschappelijke inpassing van nieuwe bedrijven c.q. uitbreiding van boerderijen, door de ontwikkeling en realisatie van nieuwe boerderijconcepten in het kader van schaalvergroting. De aanvragende en subsidieontvangende partij is LTO-Noord, die het project heeft voorbereid en uitvoert in samenwerking met Libau en Landschapsbeheer Groningen en met de
desbetreffende eigenaren.

De totale omvang van het boerderijenproject beloopt ca. € 2.9 min. waarvan ca. € 2.1 min. uit het Waddenfonds wordt gesubsidieerd. Er doen ca. 30 eigenaren verspreid over het Groningse waddengebied mee en met hen zijn afspraken, waaronder over de omvang van de financiering. Eigenaren dragen zelf in ieder geval voor 30% bij. Voor de door u bedoelde bouw zijn uitsluitend subsidiabel de meerkosten vanwege vormgeving ten opzichte van een traditionele loods. De verdeling van de subsidie over de deelnemede eigenaren kunnen wij u in dit
stadium van uitvoering van het project niet berichten.

Of het bedrijf van de heer Westerhuis een biologisch boerenbedrijf betreft, is ons niet bekend en voor dit project in het kader van het Waddenfonds niet relevant aangezien de relevantie van dit project voor het Waddenfonds ligt in herstel en ontwikkelingvan landschappelijke kwaliteit.

2. Bent u van mening dat het bouwen van een grote loods past binnen deze stichtingsgronden voor het Waddenfonds? Zo Ja, waarom, Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja. Het project is door de minister gehonoreerd voor het Waddenfonds op basis van een positief voorstel van de adviescommissie. De commissie geeft in haar oordeel aan dat de omvang van dit project zorgt voor de realisatie van een aansprekend voorbeeld van behoud door ontwikkeling 'in het veld'. Wij onderschrijven deze opvatting. Immers, het gaat niet zo zeer om de bouw alswel in dit geval voor het Waddenfonds specifiek om het ruimtelijk ontwerp en architectonische vormgeving van nieuwbouw passend bij de kwaliteiten van het waddenkustlandschap.

3. Bent u van mening dat de subsidie voor de loods past binnen de doelstellingen van het Waddenfonds, louter op grond van inpassing in het landschap aldaar? Zo ja, waarom, Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja. Landschappelijk ingepaste agrarische bebouwing past in het lopende programma voor het Waddenfonds, waarbij o.a. als doelen wordt aangegeven: 'het behouden en/of herstellen van elementen van landschappelijke waarde of cultureel erfgoed' en 'behoud door ontwikkeling' en bij de voorbeelden van projecttypen 'restauratie en revitalisering van karakteristiek erfgoed, w.o. bijv. agrarisch erfgoed'. Hiertoe behoort ook de mogelijkheid van nieuwbouw dat naar vorm passend is in het landschap.

4. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat er alleen projecten door het Waddenfonds gesubsidieerd dienen te worden indien deze projecten een voordelig effect hebben op de ecologie van het Waddengebied en de natuurwaarden versterken, gezien het Waddenfonds opgericht is om natuurschade door gasboringen te
compenseren ? Zo Ja, welke consequenties verbindt u daaraan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Bij de vaststelling van het Waddenfonds is de motie-Atsma aangenomen inhoudende een fiftyfifty besteding tussen de gelijkwaardige hoofddoelen herstel en ontwikkeling van natuur en landschap en duurzame economische ontwikkeling en transitie naar een duurzame energiehuishouding. Dit uitgangspunt is onverkort overgenomen in het Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds. Wij onderschrijven de uitieg van de motie door de minister dat de voorkeur uitgaat naar programma's en projecten die zowel de ecologie als een duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied ten goede komen. Dit is eveneens in het decentralisatieakkoord vastgelegd.

5. Bent u met de PvdD eens dat dat subsidies die enkel een economisch doel dienen, niet thuishoren binnen het subsidiekader van het Waddenfonds? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Duurzame economische ontwikkeling en transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied vormen zelfstandige doelen in het Waddenfonds. Overigens verwijzen wij u naar onze beantwoording van vraag 4.


6. Wat gaat u als medeverantwoordelijke overheid voor het Waddenfonds, doen om ervoor te zorgen dat projecten alleen gesubsidieerd worden wanneer zij volledig passen binnen de doelstellingen van het Waddenfonds?

Antwoord:

Een belangrijke inzet van ons bij voorstellen voor het Waddenfonds is dat deze duurzaam zijn en over langere termijn gezien het waddengebied vooruit hebben geholpen. Overigens mogen wij u verwijzen naar de nota 'Wadden van allure', de voordracht daartoe hebben wij in onze vergadering van 2 juli 2013 vastgesteld. Deze nota vormt de opmaat voor het nieuwe Uitvoeringsplan Waddenfonds 2014-2017. De aanleiding daartoe de grote verantwoordelijkheid die wij met de andere waddenprovincies Fryslan en Noord-Holland voelen om de natuurlijke kwaliteiten én de regionale economie van het Waddengebied verder te versterken rond de twee gelijkwaardige hoofddoelen ecologie en economie.

Uitgangspunt is dat, over het geheel van het Waddengebied, de beide hoofddoelen ecologie en economie steeds in balans blijven. Vanzelfsprekend kunnen per deelgebied accenten worden gelegd op natuur- dan wel economische ontwikkeling. Sociale, ecologische en economische duurzaamheid zijn als rode draad door de Waddenvisie verweven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen.

Interessant voor jou

Vragen betreffende wol van alpaca's in subsidieproject provincie

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende waterkwaliteit in de provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer