Vragen betref­fende subsidie kunstmest Chemcom


Indiendatum: mrt. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende het verlenen van een subsidie aan ChemCom Industries B.V.

Geacht College,

Op 13 februari 2015 is bekend gemaakt dat de Provincie Groningen en het Rijk gezamenlijk een subsidie van 840.000 euro toekennen aan ChemCom Industries B.V. voor het opzetten van het productieproces van grondstoffen voor hoogwaardige alternatieve meststoffen. De subsidie wordt betaald uit het fonds voor Regionale Investeringssteun Groningen.

Uit de ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning van 2 februari 2015 blijkt dat het hier gaat om een productielijn voor de productie van methyleen-ureumkorrels.

Over deze subsidie voor ChemCom Industries B.V. hebben wij de volgende vragen:

1) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het merkwaardig is dat door de provincie enerzijds bij het Rijk wordt aangedrongen op het verminderen van de aardgaswinning in de provincie Groningen vanwege de aardbevingsproblematiek, maar dat er anderzijds subsidie aan een bedrijf wordt verstrekt voor een nieuwe productielijn van kunstmestkorrels waarvoor grote hoeveelheden aardgas nodig zijn? Zo nee, kunt u dit toelichten? Hoe groot is het aardgas verbruik van Chemcom Industries B.V., nu en in de nabije toekomst?

2) Kunt u in het kort uitleggen hoe u er toe bent gekomen ChemCom Industries B.V. een subsidie te verstrekken en welke criteria daarbij in acht zijn genomen?

3) ChemCom Industries B.V. is in 2013 een dwangsom opgelegd door de provincie Groningen omdat drie methanol opslagtanks niet voldeden aan de voorgeschreven veiligheidseisen. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat chemische bedrijven met een potentieel hoog risicoprofiel voor het milieu en hun omgeving, die zich aantoonbaar niet aan de voorgeschreven veiligheidseisen hebben gehouden, in principe niet in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor subsidies vanuit de overheid? Zo nee, kunt u dit toelichten?

4) Bent u ervan op de hoogte dat voor het productieproces van ureum-korrels grote hoeveelheden aardgas nodig is? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het subsidiëren van een dergelijke productielijn haaks staat op de duurzaamheids-doelstellingen van de provincie, waaronder de doelstelling om in 2050 als Provincie onafhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn? Zo nee, kunt u dit toelichten?

5) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een bedrijf dat nu al jaarlijks 3.300 kg stikstof, 4.000 kg formaline en 2.750 kg methanol in het Eems-Dollard estuarium loost, in principe niet in aanmerking zou moeten komen voor subsidie vanuit de overheid? Zo nee, kunt u dit toelichten?

6) Bent u op de hoogte van de wetenschappelijke conclusies van prof. de Vries van de WUR (Universiteit van Wageningen) en andere gerenommeerde internationale wetenschappers dat het gebruik van meststoffen wereldwijd de draagkracht van onze planeet heeft overschreden met alle gevolgen van dien? [1] Kunt u toelichten waarom u tegen de wetenschappelijke consensus in, medewerking en subsidiegeld verschaft aan een verdere toename van (chemische) meststoffen?

7) Onlangs zei staatssecretaris Dijksma dat de biologische landbouw de snelst groeiende sector van Europa is (Dagblad van het Noorden, 12 februari 2015).[2] Biologische landbouw gebruikt geen gif- en meststoffen zodat deze niet leidt tot verdere daling van de biodiversiteit en uitputting van de grond. Kunt u ook vanuit dit perspectief een keuze voor het subsidiëren van een bedrijf in meststoffen voor de intensieve landbouw toelichten, gezien het feit dat u ook had kunnen kiezen voor een subsidie aan biologische landbouwbedrijven?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Grenzen-voor-meststoffen-en-veranderingen-in-klimaat-landgebruik-en-biodiversiteit-wereldwijd-overschreden.htm

[2] In de periode 2008 tot en met 2013 stegen de binnenlandse bestedingen aan biologische producten van 500 miljoen naar bijna 1 miljard euro. De omzet van biologische landbouw steeg vorig jaar met 11% ten opzichte van 2013.

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 11 mei 2015

Geachte mevrouw De Wrede,

Naar aanleiding van de door ons beschikte subsidie aan het bedrijf Chemcom Industries BV heeft u ons per brief van 3 maart 2015 een aantal vragen gesteld. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het merkwaardig is dat door de provincie enerzijds bij het Rijk wordt aangedrongen op het verminderen van de aardgaswinning in de provincie Groningen vanwege de aardbevingsproblematiek, maar dat er anderzijds subsidie aan een bedrijf wordt verstrekt voor een nieuwe productielijn van kunstmestkorrels waarvoor grote hoeveelheden aardgas nodig is? Zo nee, kunt u dit toelichten? Hoe groot is het aardgas verbruik van Chemcom Industries B.V., nu en in de nabije toekomst?

Antwoord 1. Het is een gegeven dat er in Delfzijl een op aardgas gebaseerd chemisch cluster staat. Dit cluster is een belangrijke werkgever voor de regio. De werkgroep Willems heeft ons vorig jaar n.a.v. het faillissement van Aldel geadviseerd over het behoud, het versterken en het vergroenen van dit cluster. De door ons beschikte subsidie is een gevolg van de aanbevelingen van Willems. Het directe aardgas verbruik van Chemcom Industries is nihil, voor de productie van de "slow-release" kunstmest korrels zal met name restwarmte vanuit de reeds bestaande installaties gebruikt worden.

Vraag 2. Kunt u in het kort uitleggen hoe u er toe bent gekomen ChemCom Industries B.V. een subsidie te verstrekken en welke criteria daarbij in acht zijn genomen?

Antwoord 2. Naar aanleiding van het faillissement van Aldel en de resultaten van de Werkgroep Willems (PS brief 2014-11.034/11, PPM) is de Regionale Investeringsregeling Groningen 2014 (RIG2014) ingesteld (PS brief 2014-35.393/35/A. 15, ECP). De RIG is gebaseerd op bestaande subsidiekaders als de Europese en de Nederlandse Algemene Groeps Vrijstellingsverordening (AGW, verordening (EU) Nr. 651/2014) en de kaderverordening Subsidies van de provincie Groningen. Aanvullend toetsen wij binnen de RIG2014 op werkgelegentieid, verankering in de regio en innovatie. Chemcom scoort 85 van de 100 punten en voldoet daarmee ruimschioots aan de door PS vastgestelde subsidiekaders.

Vraag 3. ChemCom Industries B.V. is in 2013 een dwangsom opgelegd door de provincie Groningen omdat drie methanol opslagtanks niet voldeden aan de voorgeschreven veiligheidseisen. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat chemische bedrijven met een potentieel hoog risicoprofiel voor het milieu en hun omgeving, die zich aantoonbaar niet aan de voorgeschreven veiligheidseisen hebben gehouden, in principe niet in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor subsidies vanuit de overheid? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord 3. Nee. Chemcom Industries B.V heeft in 2014 maatregelen getroffen om aan de eisen te voldoen. Vervolgens heeft zij bezwaar ingediend tegen het opleggen van de last onder dwangsom. Op 2 juni 2014 heeft de provinciale Commissie rechtsbescherming ons geadviseerd deze dwangsom in te trekken omdat aantoonbaar aan alle eisen was voldaan. De dwangsom is dan ook ingetrokken.

Vraag 4. Bent u ervan op de hoogte dat voor het productieproces van ureum-korrels grote hoeveelheden aardgas nodig is? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het subsidiëren van een dergelijke productielijn haaks staat op de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie, waaronder de doelstelling om in 2050 als Provincie onafhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord 4. Ja, wij zijn ervan op de hoogte dat voor de productie van de grondstoffen die Chemcom inkoopt aardgas nodig is. Het eigen aardgasgebruik is zoals eerder aangegeven, nihil. Bij de bestaande processen van Chemcom komt warmte vrij. Deze warmte wordt momenteel niet nuttig toegepast. Het nieuwe proces maakt gebruik van deze restwarmte, waardoor sprake is van een toename van de energie-efficiency van het bedrijf. Een dergelijke aanpak past goed in ons vergroeningsbeleid, waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een C02-arme provinciale energievoorziening. Daarnaast levert het project daarmee (een bescheiden) bijdrage aan de vergroening van de internationale kunstmest productieketen. Ook draagt het project bij aan provinciale doelstellingen op het gebied van economische structuurversterking en werkgelegenheid.

Vraag 5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een bedrijf dat nu al jaarlijks 3.300 kg stikstof, 4.000 kg formaline en 2.750 kg methanol in het Eems-Dollard estuarium loost, in principe niet in aanmerking zou moeten komen voor subsidie vanuit de overheid? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord 5. Het bedrijf Chemcom voldoet aan de vergunningen inclusief haar lozingsvergunning. Daarmee valt zij binnen de gunningscriteria voor de RIG subsidie en zijn wij van mening dat zij wel degelijk in aanmerking komt voor een subsidie van de overheid.

Vraag 6. Bent u op de hoogte van de wetenschappelijke conclusies van prof. de Vries van de WUR (Universiteit van Wageningen) en andere gerenommeerde internationale wetenschappers dat het gebruik van meststoffen wereldwijd de draagkracht van onze planeet heeft overschreden met alle gevolgen van dien? Kunt u toelichten waarom u tegen de wetenschappelijke consensus in, medewerking en subsidiegeld verschaft aan een verdere toename van (chemische) meststoffen?

Antwoord 6. Wij zijn op de hoogte van de wetenschappelijke conclusies van prof. Wim de Vries en menig andere wetenschapper over het gebruik van meststoffen, bijvoorbeeld zoals gepresenteerd tijdens het World Economie Forum in Davos januari j.l. Tijdens dat Forum werd aangetoond dat de toevoeging van stikstof en fosfaten in sommige delen van de wereld extreem hoog is, maar in bijvoorbeeld sommige Afrikaanse regio's de grond volledig ongeschikt raakt voor voedselproductie doordat er helemaal geen voedingsstoffen aan de bodem worden toegevoegd, alleen onttrokken. Maar zelfs als de bemesting op wereldschaal ruimtelijk optimaal wordt toegediend, zal er waarschijnlijk nog sprake zijn van overschrijding van een wereldwijde grens voor stikstof. Dit laat zien dat een reductie van meststoffen op wereldschaal nodig is. Methyleen Ureum is de grondstof voor een zogenaamde "slow fertilizer", een korrel die heel geleidelijk en langzaam haar werkzame stoffen uitscheidt. Wij zijn van mening dat deze subsidie bijdraagt aan het verduurzamen van de chemische meststoffen industrie en daarmee de reductie van meststoffen.

Vraag 7. Onlangs zei staatssecretaris Dijksma dat de biologische landbouw de snelst groeiende sector van Europa is (Dagblad van het Noorden, 12 februari 2015). Biologische landbouw gebruikt geen gif- en meststoffen zodat deze niet leidt tot verdere daling van de biodiversiteit en uitputting van de grond. Kunt u ook vanuit dit perspectief een keuze voor het subsidiëren van een bedrijf in meststoffen voor de intensieve landbouw toelichten, gezien het feit dat u ook had kunnen kiezen voor een subsidie aan biologische landbouwbedrijven?

Antwoord 7. Methyleen Ureum is een hoogwaardig nicheproduct dat wordt toegepast als "slow release fertilizer" bij het kweken van bomen, planten en grassen en daarmee niet in de intensieve landbouw.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende inkoop- en aanbesteding provincie

Lees verder

Vragen betreffende subsidieverlening aan ChemCom industries

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer