Vragen betref­fende botulisme door ganzen­jacht


Indiendatum: jul. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende verhoogd risico botulisme bij hittegolf

Geacht college,

Afgelopen week kende een periode van zeer hoge temperaturen, en ook de komende weken wordt (hoog)zomers weer verwacht met bijbehorende watertemperaturen. In de Beleidsnotitie Uitvoering Flora- en faunawet zijn geen bepalingen opgenomen over jachtsluiting bij warm weer. In andere provincies zijn wel dergelijke bepalingen van kracht, waarbij wordt aangegeven dat het “bij langdurig warm weer wenselijk kan zijn om (…) te zorgen dat van de ontheffingen voor het doden van watervogels onder die omstandigheden geen gebruik meer kan worden gemaakt” [1].

De reden voor sluiting van de jacht bij warm weer is de grotere kans op botulisme, een vergiftiging (met gevaar voor mensen en dieren) waarvan de veroorzakende bacterie sneller verspreidt bij water dat 20° C of warmer is. Vele wateren in onze provincie, niet alleen de kleine meren en plassen maar ook het open water, hebben momenteel al een temperatuur van 20 °C of hoger bereikt [2].

Momenteel wordt er op zomerganzen gejaagd in het kader van het ganzenakkoord, ook in de merengebieden. Als dode vogels in water blijven liggen verhoogt dit de kans op botulisme aanzienlijk. Jagers kunnen niet elke dode of gewonde vogel terugvinden.

Wij stellen u graag de volgende vragen. Gezien het urgente karakter vragen wij om spoedige beantwoording van de vragen.

1. Bent u van mening dat de huidige en komende weersomstandigheden met de bijbehorende watertemperatuur, aanleiding geeft tot een verhoogd risico op verspreiding van botulisme? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Indien ja;

2. Bent u bereid om vanwege het warme weer de jacht op zomerganzen met directe ingang stil te leggen? Zo nee, waarom niet?

3. Is er overleg geweest met het Faunafonds, de WBE’s en / of andere instanties zoals bijvoorbeeld de Vogelbescherming over het gevaar van botulisme? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?

4. Bent u bereid om alsnog in het FBP 2014 – 2019, het ganzenakkoord en de beleidsnotitie uitvoering flora- en faunawet aanvullende paragrafen op te laten nemen over extra maatregelen bij hitte? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] Beleidsnota Flora- en Faunawet Noord-Brabant

[2] Actuele watertemperatuur zoals aangegeven door Rijkswaterstaat

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Geachte mevrouw De Wrede,


Bij uw brief d.d. 6 juli 2015 zond u ons een vijftal vragen aangaande botulisme in verband met een hittegolf. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.


Vraag 1
Bent u van mening dat de huidige en komende weersomstandigheden met de bijbehorende watertemperatuur, aanleiding geeft tot een verhoogd risico op verspreiding van botulisme?


Anwoord vraag 1
Het is ons bekend dat warm weer met temperaturen boven de 25 graden celsius het risico op botulisme verhoogt.


Vraag 2
Bent u bereid om vanwege het warme weer de jacht op zomerganzen met directe ingang stil te leggen? Zo nee, waarom niet?


Antwoord vraag 2
Nee, wij zijn niet bereid om vanwege het warme weer de jacht op zomerganzen met directe ingang stil te leggen, om de volgende redenen:
- De lange termijn weersverwachting geeft hiertoe geen aanleiding.
- Er is op dit moment geen sprake van een uitbraak van botulisme.
- Botulisme komt van nature met name voor in de omgeving van watervogels en kan bij watervogels leiden tot massale sterfte als de buitentemperatuur enige tijd boven de 25 graden celsius komt. Kadavers van watervogels die aan botulisme zijn gestorven, zorgen voor verdere verspreiding onder watervogels. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Bij schadebestrijding kunnen er incidenteel ook geschoten ganzen in het water terechtkomen, maar dit zal van weinig invloed zijn op dit proces, te meer daar deze geschoten ganzen ook niet besmet hoeven te zijn met botulisme.
- Bij overige dieren, zoals rundvee komt incidenteel een uitbraak voor op een agrarisch bedrijf. De besmettingsweg is dan een andere, nl. veelal besmet kuilvoer.
- Mensen kunnen alleen ziek worden na het eten van besmet voedsel waarin de
bacterie voorkomt.


Vraag 3
Is er overleg geweest met het Faunafonds, de WBE's en/ of andere instanties zoals
bijvoorbeeld de Vogelbescherming over het gevaar van botulisme? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, wat wat daarvan de uitkomst?


Anwoord vraag 3
Nee, wij hebben tot nu geen aanleiding gezien tot overleg met deze instanties. Zie
verder het antwoord op vraag 2.


Vraag 4
Bent u bereid om alsnog in het FBP 2014-2019, het ganzenakkoord en de beleidsnotitie
Flora- en faunawet aanvullende paragrafen op te laten nemen over extra
maatregelen bij hitte? Zo nee, waarom niet?


Antwoord vraag 4.
Nee, hiertoe zijn wij geen aanleiding. Wij zijn wettelijk bevoegd tot het sluiten van
de jacht bij bijzondere weersomstandigheden en kunnen ook het gebruik van ontheffingen tot nader order opschorten, mocht dit noodzakelijk zijn. Verder hebben
wij de mogelijkheid het opzettelijk verontrusten van bepaalde dieren als bedoeld in
de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen tijdelijk te verbieden.


Vraag 5
Indien u vraag 1 met een nee beantwoordt, kunt u dit toelichten?


Antwoord vraag 5
Zie het antwoord op vraag 1.


Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende vergassen van ganzen

Lees verder

Vragen betreffende garnalenconvenant Waddenzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer