Vervolg­vragen jacht met kunst­licht


Indiendatum: feb. 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen inzake nachtelijke jacht Zuidhorn d.d. 23 januari 2013, blijkt dat er in de provincie Groningen 1134 keer gebruik is gemaakt van een kunstmatige lichtbron in de periode 15 augustus 2011 tot 1 april 2012. Uit beantwoording van schriftelijke vragen d.d. 27 januari 2009 blijkt dat er van 15 augustus 2007 tot 1 april 2008 430 keer gebruik is gemaakt van deze ontheffing.

De Partij voor de Dieren wil u graag enkele vervolgvragen stellen.

1. Kunt u uiteenzetten waardoor deze sterke toename van het jagen bij nacht met behulp van kunstlicht veroorzaakt is?
2. In welk deel of welke delen van Groningen heeft deze toename zich voorgedaan?
3. Bij welke diersoort(en) heeft de toename zich voorgedaan en wat is hiervan de oorzaak?
4. Verwacht u voor de komende jaren een even sterke toename en kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

Burgers en lokale natuurbeschermingsgroepen berichten ons regelmatig dat meldingen van illegale jacht, stroperij of jachtincidenten bij de plaatselijke politie of BOA weinig daadkrachtig worden opgevolgd. Het bestaan van de in uw antwoorden genoemde provinciale inspecteurs Groene Wetten is bij vele burgers en organisaties onbekend.

5. In hoeverre kunnen de inspecteurs Groene Wetten voor burgers en lokale organisaties een rol spelen in het melden en daadkrachtig opvolgen van illegale handelingen e.d.?
6. Welke inspanningen gaat u verrichten om er voor te zorgen dat organisaties "de weg naar de provinciale inspecteurs snel weten te vinden"?

Vriendelijke groet,

Anja Hazekamp

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 13 feb. 2013

Geachte mevrouw Hazekamp,

Bij uw brief van 13 februari jl. zond u ons een 6-tal aanvullende vragen met betrek- king tot het nachtelijk afschot van vossen, illegale jacht, stroperij en jachtinciden- ten. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1
Kunt u uiteenzetten waardoor de sterke toename van het jagen bij nacht met be- hulp van kunstlicht veroorzaakt is?

Antwoord vraag 1
Aangezien er sprake is van een toename van het aantal meldingen van voorgeno- men schadebestrijdingsacties, maar het aantal gedode vossen over de jaren vrij constant is (2007 t/m 2012 respectievelijk 910, 1033, 954, 922, 1026 en 917) gaan wij er van uit, dat niet alle voorgenomen acties daadwerkelijk plaatsvinden. Verder kan het zijn dat de acties minder succesvol zijn. Ook de verhouding tussen het aantal geschoten vossen overdag en 's nachts is gedurende meerdere jaren vrij constant gebleven: Ongeveer 60% van de vossen wordt overdag geschoten.

Vraag 2
In welk deel of welke delen van de provincie heeft deze toename zich voorgedaan?

Antwoord vraag 2
De toename heeft zich in de gehele provincie voorgedaan, maar is het grootst in het Westerkwartier, Noordoost Groningen en Oost Groningen.

Vraag 3
Bij welke diersoort(en) heeft de toename zich voorgedaan en wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord vraag 3
Naast vossen mogen ook konijnen met gebruikmaking van kunstlicht worden ge- schoten, echter alleen in het belang van de openbare veiligheid (ter bestrijding van schade aan de primaire zeewaterkering of bij ondergraving van gronden, bouw- werken of installaties). Met name het aantal meldingen van voorgenomen schadebestrijdingsacties gericht op vossen is toegenomen. Zie verder het antwoord op vraag 1.

Vraag 4
Venwacht u voor de komende jaren een even sterke toename en kunt u dit toelich- ten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4
De tot nu toe beschikbare cijfers over de periode 15 augustus 2012 tot 1 april 2013 laten zien dat er wederom een toename heeft plaatsgevonden van het aantal ge- melde voorgenomen schadebestrijdingsacties. Of deze trend zich nog verder door zal zetten is niet duidelijk.

Zoals wij reeds hebben aangegeven in onze brief d.d. 23 januari 2013 zullen in het kader van de herziening van de provinciale beleidsnotitie Flora- en faunawet alle ontheffingen tegen het licht worden gehouden.
Op dit moment is het nog onzeker of na weging van verschillende belangen, nog afgezien van de uitspraak van het Benelux gerechtshof, er een nieuw kunstlichtbe- sluit in deze vorm zal komen. Wanneer dit wel het geval is, zullen daarbij de erva- ringen met het eerdere besluit worden betrokken. Dit zou zo nodig kunnen leiden tot het opnemen van voorschriften die het aantal nachtelijke acties beperken.

Vraag 5
In hoeverre kunnen de inspecteurs Groene Wetten voor burgers en lokale organi- saties een rol spelen in het melden en daadkrachtig opvolgen van illegale hande- lingen e.d.?

Vraag 6
Welke inspanningen gaat u verrichten om er voor te zorgen dat organisaties "de weg naar de provinciale inspecteurs snel weten te vinden"?

Antwoord vragen 5 en 6
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de instantie die is belast met de handhaving van de Flora- en faunawet, daar waar het onder andere gaat om illega- le jacht en stroperij. Ook de politie heeft hierin een taak. De primaire taak van de provinciale inspecteurs Groene Wetten is de handhaving van en het toezicht op het gebruik van provinciale ontheffingen. Deze inspecteurs zijn tevens bijzondere op- sporingsamtenaar (BOA) onder de vlag van het Openbaar Ministerie. In die hoeda- nigheid kunnen zij ook handhavend optreden bij overige illegale handelingen, maar zij zijn daarvoor niet het eerste aanspreekpunt. Handhavingsverzoeken met be- trekking tot deze zaken moeten worden gedaan bij de NVWA en deze worden zo- nodig doorgeleid naar de provinciale inspecteurs Groene Wetten in hun hoedanig- heid als BOA. Er is sprake van nauwe samenwerking met de handhavingspartners in geheel Noord Nederland (onder andere de provincies Fryslan en Drenthe, de politie en de NVWA).
Wij hebben niet de indruk dat burgers en organisaties de weg naar de NVWA, (die- ren)politie of provinciale inspecteurs Groene Wetten niet weten te vinden.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Interessant voor jou

Statenvragen toestand kievit en rapen kievitseieren Friesland

Lees verder

Statenvragen onkruidbestrijdingsmiddelen provinciale wegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer