Staten­vragen betref­fende leges ontheffing Wet Natuur­be­scherming


Geacht college,

Graag stellen wij enkele vragen over de gang van zaken rondom de leges bij de Wet Natuurbescherming. Het is ons bekend dat bedrijven voor relatief kleine ingrepen €1600 moeten betalen voor het verkrijgen van een ontheffing. De kosten voor de ontheffing overstijgen daarbij soms ruim de kosten voor de werkzaamheden. Ook kan het voorkomen dat voor dezelfde werkzaamheden (bijvoorbeeld het isoleren van een woning) een particulier vele malen goedkoper uit is dan een bedrijfje dat eenzelfde woning wil laten isoleren.

  1. Bent u het met ons eens dat de hoge kosten ertoe kunnen leiden dat particulieren en bedrijven ervoor kiezen om geen vergunning aan te vragen en de regels te ontduiken, en dat beschermde diersoorten daarvan de dupe kunnen worden? Zo nee, waarop baseert u dit? Zo ja, bent u bereid om de hoogte van de leges aan te passen, of denkt u dat het beter is de controles uit te breiden?
  2. De provinciale legesverordening maakt door de vaste bedragen weinig onderscheid naar de omvang van de ingreep waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Kleine ingrepen worden daardoor belast met buitenproportioneel hoge leges, die soms vele malen hoger zijn dan de kosten van de eigenlijke werkzaamheden. Er is voor gekozen om met vaste bedragen te werken in plaats van met een vast en variabel deel, zoals bij omgevingsvergunningen gangbaar is. Bent u het met ons eens dat dit onwenselijke situaties kan opleveren? Bent u bereid om aanpassingen te maken in de verordening om dit te voorkomen, en zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u met ons van mening dat er onderscheid gemaakt zou mogen worden tussen bedrijven met en zonder winstoogmerk, en dat die laatsten mogelijk een lager bedrag zouden kunnen betalen? Zo ja, waarom is dat onderscheid niet gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  4. De leges voor een ontheffing onder de Flora- en Faunawet bedroegen hooguit 100 euro. Met ingang van de Wet Natuurbescherming en het overdragen van taken naar de provincies zijn de kosten enorm gestegen. Is deze stijging volgens u representatief voor de toename in taken en kosten die de provincie voor zijn rekening neemt, en kunt u dit toelichten?
  5. De provincie Groningen heft, na de provincies Drenthe Zuid-Holland en Overijssel de hoogste leges voor een ontheffing. Kunt u dit verschil verklaren en is dit een bewuste keuze geweest? Zijn volgens u de werkelijke kosten gemoeid met het vergunningverlening in Groningen hoger dan bijvoorbeeld in Friesland? Acht u het wenselijk dat er zulke grote verschillen bestaan tussen de bedragen in de provincies, en bent u bereid dit in IPO verband ter sprake te brengen?
  6. Kunt u uiteenzetten of de hoogte van het legesbedrag ook invloed heeft op de mate van controle en handhaving? Met andere woorden, als de leges omlaag zouden gaan, zou de provincie dan moeten inboeten op de inzet van controleurs?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede,

Partij voor de Dieren

Antwoorddatum: 26 feb. 2019Vraag 1. Bent u het met ons eens dat de hoge kosten ertoe kunnen leiden dat particulieren en
bedrijven ervoor kiezen om geen vergunning aan te vragen en de regels te ontduiken, en dat
beschermde diersoorten daarvan de dupe kunnen worden? Zo nee, waarop baseert u dit? Zo Ja, bent u
bereid om de hoogte van de leges aan te passen, of denkt u dat het beter Is de controles uit te breiden?
Antwoord: Wij hebben bij het categoriseren van de leges de verdeling zodanig gemaakt dat de kosten niet
onevenredig hoog zijn. Daarom zijn de kosten van particulieren (zonder winstoogmerk) lager dan bedrijven
(winstoogmerk). Er is altijd een mogelijkheid dat initiatiefnemers, om welke reden dan ook, geen vergunning
aanvragen. In dergelijke situaties loopt de initiatiefnemer het risico om gecontroleerd te worden. Wij verwachten
niet dat diersoorten hiervan de dupe worden.
Vraag 2. De provinciale legesverordening maakt door de vaste bedragen weinig onderscheid naar de
omvang van de ingreep waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Kleine ingrepen worden daardoor
belast met buitenproportioneel hoge leges, die soms vele malen hoger zijn dan de kosten van de
eigenlijke werkzaamheden. Er is voor gekozen om met vaste bedragen te werken in plaats van met een
vast en variabel deel, zoals bij omgevingsvergunningen gangbaar is. Bent u het met ons eens dat dit
onwenselijke situaties kan opleveren? Bent u bereid om aanpassingen te maken in de verordening om
dit te voorkomen, en zo Ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Bij het invoeren van de leges is uitvoerig gekeken op welke wijze de leges door belast moet worden
naar de initiatiefnemer. De huidige vorm is hier uit voortgekomen. Een vast en variabel deel is aan de orde
geweest maar blijk in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. De huidige vorm maakt ook onderscheid tussen kleine en
grotere projecten, waardoor de kosten kunnen variëren van € 304,- voor particulieren, € 2.024,- voor reguliere
aanvragen zoals uitbreiding van agrarische bedrijven en € 15.180,- voor omvangrijke projecten met potentieel
aanzienlijke ecologische effecten zoals windturbineparken. Naar ons oordeel levert de huidige categorisering
geen onwenselijke situatie op.
Vraag 3. Bent u met ons van mening dat er onderscheid gemaakt zou mogen worden tussen bedrijven
met en zonder winstoogmerk, en dat die laatsten mogelijk een jager bedrag zouden kunnen betalen? Zo
Ja, waarom is dat onderscheid niet gemaakt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: In onze categorisering hebben wij getracht initiatieven zonder winstoogmerk te ontzien. Zie ook het
antwoord op vraag 2.
Vraag 4. De leges voor een ontheffing onder de Flora- en Faunawet bedroegen hooguit 100 euro. Met
ingang van de Wet Natuurbescherming en het overdragen van taken naar de provincies zijn de kosten
enorm gestegen. Is deze stijging volgens u representatief voor de toename in taken en kosten die de
provincie voor zijn rekening neemt, en kunt u dit toelichten?
Antwoord: Ja, de stijging is naar ons oordeel representatief voor de toename aan taken en kosten voor ons. De
baten van de kosten van vergunningverlening Wet natuurbescherming bedragen slechts circa 40%.
Vraag 5. De provincie Groningen heft, na de provincies Drenthe Zuid-Holland en Overijssel de hoogste
leges voor een ontheffing. Kunt u dit verschil verklaren en is dit een bewuste keuze geweest? Zijn
volgens u de werkelijke kosten gemoeid met het vergunningverlening in Groningen hoger dan
bijvoorbeeld in Friesland? Acht u het wenselijk dat er zulke grote verschalen bestaan tussen de
bedragen in de provincies, en bent u bereid dit in IPG verband ter sprake te brengen?
Antwoord: De kosten van vergunningen kunnen uiteen lopen doordat iedere provincie zelf bepaalt in hoeverre
de kosten dekkend moeten zijn. Wij hebben bij het vaststellen van de tarieven ook naar andere provincies
gekeken. Uiteindelijk zijn wij tot de vastgestelde bedragen gekomen. Overigens komen wij tot een ander
rangschikking van de provincies voor wat betreft de hoogtes van de leges. Onze conclusie op basis van de
meest recente legesverordeningen van de provincies is dat de provincie Groningen in de middenmoot zit.
Vraag 6. Kunt u uiteenzetten of de hoogte van het legesbedrag ook invloed heeft op de mate van
controle en handhaving? Met andere woorden, ais de leges omlaag zouden gaan, zou de provincie dan
moeten inboeten op de inzet van controleurs?
Antwoord: De hoogte van de leges staat los van controle en handhaving. Wij streven naar een goede balans
tussen de kosten die wij maken en de hoogte van de leges.Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer