Staten­vragen betref­fende leges ontheffing Wet Natuur­be­scherming


Indiendatum: jan. 2019

Geacht college,

Graag stellen wij enkele vragen over de gang van zaken rondom de leges bij de Wet Natuurbescherming. Het is ons bekend dat bedrijven voor relatief kleine ingrepen €1600 moeten betalen voor het verkrijgen van een ontheffing. De kosten voor de ontheffing overstijgen daarbij soms ruim de kosten voor de werkzaamheden. Ook kan het voorkomen dat voor dezelfde werkzaamheden (bijvoorbeeld het isoleren van een woning) een particulier vele malen goedkoper uit is dan een bedrijfje dat eenzelfde woning wil laten isoleren.

  1. Bent u het met ons eens dat de hoge kosten ertoe kunnen leiden dat particulieren en bedrijven ervoor kiezen om geen vergunning aan te vragen en de regels te ontduiken, en dat beschermde diersoorten daarvan de dupe kunnen worden? Zo nee, waarop baseert u dit? Zo ja, bent u bereid om de hoogte van de leges aan te passen, of denkt u dat het beter is de controles uit te breiden?
  2. De provinciale legesverordening maakt door de vaste bedragen weinig onderscheid naar de omvang van de ingreep waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Kleine ingrepen worden daardoor belast met buitenproportioneel hoge leges, die soms vele malen hoger zijn dan de kosten van de eigenlijke werkzaamheden. Er is voor gekozen om met vaste bedragen te werken in plaats van met een vast en variabel deel, zoals bij omgevingsvergunningen gangbaar is. Bent u het met ons eens dat dit onwenselijke situaties kan opleveren? Bent u bereid om aanpassingen te maken in de verordening om dit te voorkomen, en zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u met ons van mening dat er onderscheid gemaakt zou mogen worden tussen bedrijven met en zonder winstoogmerk, en dat die laatsten mogelijk een lager bedrag zouden kunnen betalen? Zo ja, waarom is dat onderscheid niet gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  4. De leges voor een ontheffing onder de Flora- en Faunawet bedroegen hooguit 100 euro. Met ingang van de Wet Natuurbescherming en het overdragen van taken naar de provincies zijn de kosten enorm gestegen. Is deze stijging volgens u representatief voor de toename in taken en kosten die de provincie voor zijn rekening neemt, en kunt u dit toelichten?
  5. De provincie Groningen heft, na de provincies Drenthe Zuid-Holland en Overijssel de hoogste leges voor een ontheffing. Kunt u dit verschil verklaren en is dit een bewuste keuze geweest? Zijn volgens u de werkelijke kosten gemoeid met het vergunningverlening in Groningen hoger dan bijvoorbeeld in Friesland? Acht u het wenselijk dat er zulke grote verschillen bestaan tussen de bedragen in de provincies, en bent u bereid dit in IPO verband ter sprake te brengen?
  6. Kunt u uiteenzetten of de hoogte van het legesbedrag ook invloed heeft op de mate van controle en handhaving? Met andere woorden, als de leges omlaag zouden gaan, zou de provincie dan moeten inboeten op de inzet van controleurs?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede,

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 26 feb. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende het rapport “Gebiedsgericht milieubeleid studie zware metalen in het Eems-Dollard Estuarium

Lees verder

Statenvragen betreffende veiligheid 5G pilots

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer