Staten­vragen betref­fende veiligheid 5G pilots


Indiendatum: feb. 2019

Geacht college,

De groene Amsterdammer en Investigate Europe publiceerden 16 januari jl. hun onderzoek “Bellen schaadt cellen” over de stand van zaken in het stralingsdebat. [i] Beleidsmakers bleken slecht op de hoogte te zijn van- en weinig open te staan voor de eventuele effecten van G5 op de volksgezondheid. In het artikel wordt verwezen naar allerlei onderzoeken. In 2015 was er een groep van 230 wetenschappers uit 40 landen[ii] die via het EU 5G appeal de Europese Unie opriep om de ambitieuze plannen op het gebied van 5G op te schorten.[iii]

Aanvullende studies, van o.a. het Amerikaanse National Toxicology Program[iv], hebben aangetoond dat straling, al ver onder de huidige richtlijnen, een significant hoger risico geeft op kanker, hartfalen, onvruchtbaarheid, schade aan DNA en symptomen als vermoeidheid, concentratiestoornissen, hoofdpijn depressie en slaapstoornissen. Daar komt bij dat de biologische en gezondheidseffecten van 5G niet of nauwelijks getest of onderzocht zijn.

Begin 2017 is de provincie Groningen als proeftuin aangewezen voor de volgende generatie draadloze technologie: 5G. In 2018 zijn de experimenten met 5 G-verbindingen uitgebreid naar Noord Groningen met als doel een snelle marktintroductie. De provincie droeg hier naast een Europese subsidie een bedrag van 500.000 euro aan bij vanuit Groningen@Work.

Daarom stellen wij u graag de volgende vragen.

1. In hoeverre heeft het college zich verdiept in recent wetenschappelijk onderzoek omtrent EMV (Elektro Magnetische Velden) alvorens te besluiten 5Groningen[v] te promoten, 5G pilotmatig uit te rollen en dit mede te financieren? Graag een uitgebreid en onderbouwd antwoord.

2. Onderkent u de mogelijke gezondheidseffecten van 5G voor mens en dier en zo ja, zijn die meegenomen in de besluitvorming? Kunt u uw antwoord motiveren?

3. Is het college er van op de hoogte of er voorzorgsmaatregelen zijn genomen bij de verschillende pilots om mens, dier en natuur in de provincie Groningen te beschermen tegen de 5G stralingseffecten? Zo ja welke, en door wie wordt dit dan gecontroleerd?

4. Heeft het college kennis genomen van het EU 5G appeal dat al voor de lancering van 5Groningen is aangeboden aan de Europese Unie? Zo ja, kunt u aangeven wat u met deze informatie heeft gedaan en in hoeverre dit consequenties heeft voor eventuele verdere promotie van de provincie Groningen als proeftuin voor 5G? Zo nee, bent u bereid de inhoud van het appeal met de bijbehorende verwijzingen naar recente studies alsnog te bestuderen?

5. Er vinden meerdere pilots plaats binnen 5Groningen. Geen daarvan is gericht op mogelijke schadelijke effecten voor mens, dier en milieu. Vindt u met ons dat wanneer de provincie proeftuin is voor 5G technologie, ook mogelijke risico’s onderzocht zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Ook het eigen Europese milieuagentschap (EEA) waarschuwde in 2007 tegen straling en de mogelijk onomkeerbare effecten en wijst hierbij op het voorzorgsbeginsel. De Neurenbergcode stelt dat er geen experimenten op mensen mogen worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van een persoon of wanneer er aanwijzingen zijn dat een experiment de dood of andere schade kan toebrengen.

6. Zijn de mensen, die in de directe omgeving van 5G testlocaties wonen, werken of studeren, op de hoogte gebracht van de pilots en de mogelijke risico’s die veroorzaakt kunnen worden door 5G? Zo ja, wat vinden zij ervan om in het proefgebied te wonen? Indien uw antwoord nee is, waarom niet?

7. Concrete bewijslast komt vaak te laat, omdat schadelijke effecten dan inmiddels onomkeerbaar zijn. Zo zijn de effecten van de mijnbouw in Groningen, waarvan de inwoners nog dagelijks de gevolgen ondervinden, jarenlang gebagatelliseerd. Vindt u met ons dat de inwoners van Groningen nu mogelijk opnieuw aan een groot risico worden blootgesteld door als proeftuin te dienen voor 5G? Zou er niet een moratorium moeten komen op 5G totdat onomstotelijk vast staat, dat het veilig is? Graag een gemotiveerd antwoord.

8. Eind 2019 worden in Nederland de eerste 5G frequenties geveild. 5G is alleen effectief over korte afstanden, waardoor er in dichtbevolkt gebied om de 100 m een antenne moet worden geplaatst. Bent u van plan om ook hierin koploper te worden? Met andere woorden bent u voornemens de provincie Groningen weer als proeftuin aan te bieden?

9. Bent u met ons van mening dat de (Groningse) bevolking het recht heeft een stem uit te brengen over eventuele (grootschalige) uitbreiding van het 5G netwerk? Zo nee waarom niet? Zo ja, welke stappen kunt u hiertoe ondernemen?

10. De insectenpopulatie is sinds enkele decennia enorm achteruit gegaan. Sommige onderzoeken spreken zelfs van een reductie van 75% . Ook lijkt de achteruitgang nog steeds niet tot stilstand is gekomen. Uit verschillende studies komt naar voren dat straling één van de oorzaken van deze reductie is. [vi] Insecten zijn op alle fronten noodzakelijk voor het andere leven op deze planeet. Zou op grond van het voorzorgsprincipe een (voorlopige) stop op de uitrol van G5 in Groningen niet de enige juiste keuze zijn, totdat het meer duidelijk is wat het effect van de straling op insecten is? Indien u het niet met ons eens bent, waarom niet?

Met Vriendelijke Groet,

Ankie Voerman
Partij voor de Dieren

[i] https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen

[ii] https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

[iii] http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

[iv] https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf

[v] https://www.5groningen.nl/

[vi] https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 19 mrt. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende leges ontheffing Wet Natuurbescherming

Lees verder

Statenvragen betreffende deelname provincie aan Week zonder vlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer