Schrif­te­lijke vragen betref­fende verpachting gronden in eigendom van Provincie


Indiendatum: aug. 2018

Geacht college,

De provincie Groningen wil het verlies aan biodiversiteit in de bodem en het landschap tegengaan door het stimuleren van de natuurinclusieve landbouw. In de “Regiodeal natuurinclusieve landbouw”i staat onder andere geschreven dat de ambitie bestaat om koploper te zijn voor toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Uit de beantwoording van onze eerder gestelde technische vragen blijkt dat de Provincie Groningen voor het beleidsdoel natuurontwikkeling zo’n 800 ha te verpachten gronden bezit waarvan de uitvoering in handen van Prolander is. 200 ha wordt onder beperkende maatregelen uitgegeven omdat deze gronden grotendeels gelegen zijn binnen het Natuurnetwerk Nederland. Voor de percelen buiten het NNN gebied geldt dat deze in principe zonder beperkende voorwaarden worden uitgegeven. Uitzonderingen hierop zijn intensieve teelten zoals de bollenteelt.

Daarnaast heeft de Provincie gronden in bezit die zijn aangekocht of resteren uit projecten. Indien het gaat om reguliere landbouwgronden worden deze verpacht zonder verdere beperkingen.


Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  1. De Regiodeal natuurinclusieve landbouw begint op haar cover met de opmerking “Noord Nederland als koploper voor een duurzaam Platteland". Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de Provincie Groningen als koploper een voorbeeldfunctie heeft wanneer het gaat over duurzaam en natuurinclusief gebruik van landbouwgrond dat in bezit is van de Provincie? En dat zij daarom de gronden slechts moet verpachten aan een pachter die bereid is landbouw te bedrijven die aansluit bij de doelstellingen van de Provincie op het gebied van natuurinclusieve landbouw? Kunt u uw antwoord motiveren?
  2. Bent u daarom bereid bij hernieuwde uitgave van provinciale pachtgronden, met landbouw als bestemming, de eis te stellen aan de pachter om het land te gebruiken met respect voor de biodiversiteit, namelijk op natuurinclusieve en/of biologische wijze? Indien uw antwoord ja is, hoe gaat u dat aanpakken? Indien nee, waarom niet en hoe moeten we dat dan begrijpen binnen het kader van uw ambities om koploper te worden en een voorbeeld te zijn?
  3. In hoeverre laat u economische motieven een rol spelen bij de selectie van pachters op dit moment? Wordt er bij de selectie van pachters volgens u voldoende gekeken naar de mate waarin een pachter kan voldoen aan de principes van natuurinclusieve en biologische landbouw en kunt u uiteenzetten hoe dat gebeurt?
  4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het noodzakelijk zou kunnen zijn om de pachtprijs van de grond ondergeschikt te maken aan het natuurinclusief kunnen bewerken van de gronden door de pachter, met andere woorden, te kiezen voor een lagere pachtprijs met strikte eisen richting natuurinclusief? Kunt u uw antwoord motiveren?
  5. Bij de gronden die door Prolander worden uitgegeven wordt intensieve teelt, zoals bollenteelt niet toegestaan. Dit schijnt niet te gelden voor gronden die door de provincie zijn aangekocht of die resteren uit projecten. In hoeverre is deze constatering volgens u juist? In hoeverre bent u bereid om intensieve teelten zoals de bollenteelt niet langer toe te staan op andere gronden van de provincie, zoals dat ook bij Prolander gebeurt? Graag een uitgebreid antwoord.


Met vriendelijke groet,


Ankie Voerman
Partij voor de Dierenihttps://www.provinciegroningen.nl/actueel/persberichten/detail/?tx_bwmeasuremail_detail%5Bitem%5D=545&tx_bwmeasuremail_detail%5Baction%5D=show&tx_bwmeasuremail_detail%5Bcontroller%5D=Measuremail&cHash=966f78ef25662948f6ee8741a4040ab

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 25 sep. 2018

1. De Regiodeal natuurinclusleve landbouw begint op haar cover met de opmerking "Noord Nederland als koploper voor een duurzaam Platteland". Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de Provincie Groningen als koploper een voorbeeldfunctie heeft wanneer het gaat over duurzaam en natuurincluslef gebruik van landbouwgrond dat In bezit Is van de Provincie? En dat zij daarom de gronden slechts moet verpachten aan een pachter die bereid Is landbouw te bedrijven die aansluit bij de doelstellingen van de Provincie op het gebied van natuurinclusleve landbouw? Kunt u uw antwoord motiveren?

Het huidige grondbeleid, zoals vastgelegd in de Nota Grondbeleid van de provincie Groningen, is gericht op de realisatie van a) het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en b) infrastructurele werken. Hiervoor worden gronden aangekocht. Gronden die niet direct voor deze doelen worden aangewend worden tijdelijk middels kortdurende pachtovereenkomsten (éénjarig) uitgegeven. Dit vindt plaats door middel van een openbare inschrijving/belangstellendenregistratie. Ter voorkoming van staatssteun dient sprake te zijn van een marktconforme pachtsom. Gronden die overbodig zijn worden weer verkocht. Op dit moment is het grondbeleid van de provincie niet gericht op stimulering van natuurinclusieve- en biologische landbouw. Wel is een verkenning gaande wat de mogelijkheden en consequenties kunnen zijn van de inzet van dit instrument voor het stimuleren van genoemde vormen van landbouw. Over het algemeen geldt dat meerjarige pachtovereenkomsten meer kansen bieden voor de ontwikkeling van Natuurinclusieve Landbouw dan kortlopende pachtcontracten.

2. Bent u daarom bereid bij hernieuwde uitgave van provinciale pachtgronden, met landbouw als bestemming, de els te stellen aan de pachter om het land te gebruiken met respect voor de biodiversiteit, namelijk op natuurinclusleve en/of biologische wijze? Indien uw antwoordje Is, hoe gaat u dat aanpakken? Indien nee, waarom niet en hoe moeten we dat dan begrijpen binnen het kader van uw ambities om koploper te worden en een voorbeeld te zijn?

Zie het antwoord op vraag 1.

3. In hoeverre laat u economische motieven een rol spelen bij de selectie van pachters op dit moment? Wordt er bij de seiectie van pachters volgens u voldoende gekeken naar de mate waarin een pachter kan voldoen aan de principes van natuurinclusieve en bioiogische landbouw en kunt u uiteenzetten hoe dat gebeurt?

Zie het antwoord op vraag 1.

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het noodzakelijk zou kunnen zijn om de pachtprijs van de grond ondergeschikt te maken aan het natuurinclusief kunnen bewerken van de gronden door de pachter, met andere woorden, te kiezen voor een lagere pachtprijs met strikte eisen richting natuurinciusief? Kunt u uw antwoord motiveren?

Dit punt is onderdeel van onze verkenning.

5. Bij de gronden die door Prolander worden uitgegeven wordt intensieve teeit, zoais bolienteelt niet toegestaan. Dit schijnt niet te geiden voor gronden die door de provincie zijn aangekocht of die resteren uit projecten, in hoeverre is deze constatering volgens u Juist? in hoeverre bent u bereid om intensieve teelten zoals de bollenteelt niet langer toe te staan op andere gronden van de provincie, zoals dat ook bIJ Prolander gebeurt? Graag een uitgebreid antwoord.

Verpachtingen bij infrastructurele werken zijn vaak van korte duur waardoor ze in de praktijk niet worden gebruikt voor intensieve teelten, zoals de bollenteelt. Verder maken ze vaak deel uit van onderhandelingen over aankoop van benodigde gronden. Gronden die gebruikt zijn als werkterrein of depot zijn als gevolg van schade aan de bodemstructuur minder geschikt voor intensieve teelten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer