Schrif­te­lijke vragen betref­fende vergunning voor doden van vossen door parti­culier


Indiendatum: jul. 2018

Geacht college,

Vandaag lezen wij onder andere in het Dagblad van het Noorden dat u overweegt om aan een echtpaar dat voor hun plezier exotische waterdieren in kooien op het eigen erf houdt, toestemming te geven ’s nachts vossen dood te schieten. Het betreft hier geen agrarisch bedrijf.

De Partij voor de Dieren stelt u graag enkele vragen over deze situatie.


1.Waarom bent u in dit geval eventueel bereid om een uitzondering op uw beleid te maken?

Het bejagen van vossen helpt niet om “overlast” te voorkomen, omdat vossen territoriale dieren zijn wiens plek bij doden zal worden ingenomen door een nieuwe vos. De intensieve jacht op vossen leidt er alleen maar toe dat er méér vossen in een bepaald gebied komen, omdat jonge dieren hun territorium minder goed kunnen afbakenen dan oude, ervaren vossen. Dit is de reden waarom er in Luxemburg al jaren een verbod op de jacht op vossen is, een verbod dat onlangs is verlengd.

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de jacht op vossen, om vermeende overlast te voorkomen, een achterhaald fenomeen is? Zo ja, bent u bereid om ontheffingen voor de jacht op vossen zo snel mogelijk op te schorten? Zo nee, waarom niet? En bent u in dat geval bereid een onderzoek te laten doen naar het nut en de noodzaak van het dood schieten van vossen?

3. Het echtpaar zegt hun exotische waterdieren en andere exoten te willen beschermen. Het college zegt doorgaans dat exotische planten en dieren niet welkom zijn, omdat ze de inheemse flora en fauna zouden bedreigen. Waarom zou u er in dit geval voor willen kiezen om exotische dieren te beschermen en de inheemse te willen (laten) doden?

4. In de provincie Groningen worden ieder jaar duizenden ganzen dood geschoten omdat ze schade toebrengen aan agrarische percelen. Nijlganzen worden gedood op basis van een “aanwijzing” omdat het exotische ganzen zijn. De eigenaren fokken onder andere exotische Hawaii ganzen en Pacific rotganzen. In hoeverre acht u het wenselijk dat deze dieren hier gefokt worden?

5. Verschillende diersoorten zijn in Nederland geïntroduceerd middels particuliere dierentuinen en hebben zich vervolgens succesvol vermenigvuldigd, zoals muskusratten, die nu massaal gedood worden wegens het graven van holen. Hoe wenselijk acht u het bestaan van dit soort particuliere dierentuinen?

6. De handel in tropische dieren is wereldwijd enigszins aan banden gelegd, omdat mede hierdoor veel soorten in hun bestaan bedreigd worden. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het ondersteunen van dit soort dierentuinen die handel juist in de hand werkt en dat dergelijke initiatieven daarom niet moeten worden aangemoedigd?

7 .Het is natuurlijk mogelijk om een degelijk hekwerk rondom een erf aan te leggen dat vossen weert. Doorgaans worden hieraan eisen gesteld die controleerbaar zijn, alvorens een ontheffing voor het nachtelijk schieten van vossen bij agrarische bedrijven te verlenen. In hoeverre heeft de eigenaar aan die eisen voldaan en bent u het met ons eens dat iets dergelijks niet gecontroleerd kan worden door even met de auto langs het perceel te rijden, zoals gedeputeerde Staghouwer in de krant aangeeft?

8. In een recent vonnis heeft de rechtbank in Utrecht verboden om ’s nachts vossen te schieten, onder andere omdat bedrijven zouden kunnen investeren in een degelijk hekwerk. 1 In hoeverre acht u het goed en consequent beleid om tegen recente jurisprudentie in te gaan?


Met hartelijke groet,


Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

1 https://www.animalstoday.nl/gnvdd-rechter-verbiedt-nachtelijke-jacht-vossen/

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 11 sep. 2018

Vraag 1. Waarom bent u in dit gevai eventueei bereid om een uitzondering op uw beieid te maken?

Antwoord: De eigenaren van de dieren hebben redelijkerwijs er alles aan gedaan om te voorkomen dat predatoren zoals de vos bij de gehouden dieren konden komen. Desondanks zag één vossenpaar toch steeds kans om de barrières te passeren. In het gebied komen meerdere vossenparen voor maar het lijkt erop dat in deze situatie één vossenpaar zich heeft gespecialiseerd op de predatie van de gehouden dieren in Boerakker.

Vraag 2. Het bejagen van vossen heipt niet om "overiast" te voorkomen, omdat vossen territoriaie dieren zijn wiens piek bij doden zai worden ingenomen door een nieuwe vos. De intensieve Jacht op vossen ieidt er alieen maar toe dat er méér vossen in een bepaaid gebied komen, omdat Jonge dieren hun territorium minder goed kunnen afbakenen dan oude, ervaren vossen. Dit is de reden waarom er in Luxemburg ai Jaren een verbod op de Jacht op vossen is, een verbod dat oniangs is veriengd.

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de Jacht op vossen, om vermeende overiast te voorkomen, een achterhaaid fenomeen is? Zo Ja, bent u bereid om ontheffingen voor de Jacht op vossen zo snei mogeiijk op te schorten? Zo nee, waarom niet? En bent u in dat gevai bereid een onderzoek te iaten doen naar het nut en de noodzaak van het dood schieten van vossen?

Antwoord: Afschot van de vos is overdag mogelijk op basis van een landelijke vrijstelling die buiten de bevoegdheid van de provincies is vastgesteld. In een beperkt aantal situaties maken wij nachtelijk afschot met behulp van kunstlicht mogelijk. Denk hierbij aan afschot ter bescherming van weidevogels maar ook zoals in dit geval indien een vos structureel voor problemen zorgt.

Vraag 3. Het echtpaar zegt hun exotische waterdieren en andere exoten te wiiien beschermen. Het coiiege zegt doorgaans dat exotische pianten en dieren niet weikom zijn, omdat ze de inheemse flora en fauna zouden bedreigen. Waarom zou u er in dit gevai voor wiiien kiezen om exotische dieren te beschermen en de inheemse te wiiien (iaten) doden?


Antwoord: Van mogelijke bedreiging van inheemse in het wild levende flora en fauna is alleen sprake indien de exotische dieren in het wild leven. In dit geval gaat het om gehouden dieren die ondanks alle genomen maatregelen gedood worden door een vossenpaar.

Vraag 4. In de provincie Groningen worden ieder Jaar duizenden ganzen dood geschoten omdat ze schade toebrengen aan agrarische percelen. Nijiganzen worden gedood op basis van een "aanwijzing" omdat het exotische ganzen zijn. De eigenaren fokken onder andere exotische Hawaii ganzen en Pacific rotganzen, in hoeverre acht u het wenselijk dat deze dieren hier gefokt worden?

Antwoord: De soorten die u noemt mogen in Nederland gehouden worden. De nijlgans daarentegen staat op de Europese lijst van invasieve exoten. Dit betekent dat de soort niet mag worden gehouden en dat de provincies verantwoordelijk zijn om de soort te beheren.

Vraag 5. Verschalende diersoorten zijn in Nederland geïntroduceerd middels particuliere dierentuinen en hebben zich vervolgens succesvol vermenigvuldigd, zoals muskusratten, die nu massaal gedood worden wegens het graven van holen. Hoe wenselijk acht u het bestaan van dit soort particuliere dierentuinen?

Antwoord: Het houden van exotische dieren brengt risico's met zich mee waaronder het risico van verwildering. Het is aan de eigenaar van de dieren om dit te voorkomen. De regelgeving omtrent het houden van dergelijke dieren ligt in handen van het Rijk en Europese Unie.

Vraag 6. De handel in tropische dieren is wereldwijd enigszins aan banden gelegd, omdat mede hierdoor veel soorten in hun bestaan bedreigd worden. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het ondersteunen van dit soort dierentuinen die handel Juist in de handwerkt en dat dergelijke initiatieven daarom niet moeten worden aangemoedigd?
Antwoord: Wij zien geen verband tussen het afgeven van deze ontheffing en de wereldwijde handel In tropische dieren.

Vraag 7. Het is natuurlijk mogelijk om een degelijk hekwerk rondom een erf aan te leggen dat vossen weert. Doorgaans worden hieraan eisen gesteld die controleerbaar zijn, alvorens een ontheffing voor het nachtelijk schieten van vossen bij agrarische bedrijven te verlenen, in hoeverre heeft de eigenaar aan die eisen voldaan en bent u het met ons eens dat iets dergelijks niet gecontroleerd kan worden door even met de auto langs het perceel te rijden, zoals gedeputeerde Staghouwer in de krant aangeeft?

Antwoord: Onze inspecteur Natuurwetgeving is ter plaatse geweest en heeft alle genomen maatregelen waaronder het hekwerk aan een controle onderworpen. De genomen maatregelen waren op enkele aandachtspunten na in orde. De eigenaar heeft de aandachtspunten kort na het bezoek van de inspecteur alsnog verwerkt.

Vraag 8. in een recent vonnis heeft de rechtbank in Utrecht verboden om 's nachts vossen te schieten, onder andere omdat bedrijven zouden kunnen investeren in een degelijk hekwerk. 1 in hoeverre acht u het goed en consequent beleid om tegen recente Jurisprudentie in te gaan?

Antwoord: De eigenaar heeft een goed en degelijk hekwerk geplaatst. Ondanks dat weet dit vossenpaar binnen het hekwerk te komen. Het afgeven van deze ontheffing gaat dan ook niet in tegen de door u genoemde jurisprudentie.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende pluimveehouderij Roodeschool

Lees verder

Statenvragen betreffende aanhoudende droogte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer