Mogelijke vervuiling van de ecolo­gische zone op het Gide­on­terrein


Indiendatum: sep. 2010

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen


Datum: 3 september 2010

Betreft: vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende vernieling en mogelijke vervuiling van de ecologische zone op het Gideonterrein


Geacht college,

Enkele dagen geleden kregen wij een melding binnen van een gebruiker van het Gideonterrein, de voormalige stortplaats. Op een stukje van het terrein dat is aangewezen als ecologische zone was een grote hoeveelheid grond gedumpt. Van het veldje was weinig meer over. Navraag heeft ons geleerd dat het gaat om grond van een verderop gelegen kavel, die geschikt wordt gemaakt voor een bedrijf met containers. Het verplaatsen van de grond is door Ruimtelijke Ordening gebeurd zonder overleg te voeren met de Milieudienst. Een handhaver van de Milieudienst heeft gezien wat er gebeurde en de operatie stilgelegd. Voordat er verder wordt gegaan, zal Ruimtelijke Ordening een Plan van Aanpak ter goedkeuring voorleggen aan de Milieudienst.

Het gaat om het terrein van een voormalige stortplaats. Deze is in 2008 ge√ęgaliseerd en bedekt met een laag grond die van voldoende kwaliteit werd geacht voor de doeleinden, namelijk een veld voor honden, een bedrijventerrein en een ecologische zone. Daaronder bevindt zich grond van een veel slechtere kwaliteit. De laag grond die is afgegraven en verderop op het stukje natuur in wording is neergegooid, reikt zeer vermoedelijk tot in de laag kwalitatief slechte grond. De Partij voor de Dieren en GroenLinks maken zich daarom zorgen over de gevolgen voor de bodemkwaliteit, het oppervlaktewater en de dieren, die zich gevestigd hebben of zich nog gaan vestigen in dit ecologische gebiedje.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.

1. Is bovenstaande weergave van de gebeurtenissen juist? Zonee, waarom niet?
2. Het college heeft gehandeld zonder de juiste procedures te volgen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
3. Wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?
4. Is er sprake van verontreinigde grond en zoja, in welke mate? Wat zijn hiervan de gevolgen voor het milieu?
5. Bent u in geval van verontreiniging bereid deze grond weer van het beoogde ecologische terrein te verwijderen? Zonee, waarom niet?


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren

Victor Möhlmann
GroenLinks

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 21 sep. 2010

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Groningen, 21 september 2010.

1.
Ja.

2.
Eind vorig jaar is de sanering van dit terrein afgerond. Daarbij is een deklaag aangebracht over het gehele terrein, zowel ter hoogte van de ecologische zone als in het gebied waar nu in de deklaag wordt gegraven. De directievoerder van dit project is ervan uitgegaan dat de uitgegraven deklaag voldeed aan dezelfde kwaliteit als de grond waarop deze werd aangebracht, en heeft daarom - mede doordat de sanering van recente datum was - gemeend dat contact met de Milieudienst niet nodig was.

3.
Wij hebben inmiddels de afspraak laten herbevestigen dat in gevallen als dit altijd tevoren contact wordt gelegd met de bodemdeskundigen van de Milieudienst, ook als men denkt ervan te mogen uitgaan dat geen bijzondere maatregelen nodig zijn.

4.
Ja, er is sprake van verontreinigde grond. De gestorte grond is opnieuw bemonsterd en voldoet aan de kwaliteitsklasse "wonen". De grond waarop deze verwijderde deklaag is gestort voldoet aan de kwaliteitsklasse "bodemgebruikswaarde 2" en is niet opnieuw bemonsterd. De kwaliteitsklasse "wonen" is beter dan de kwaliteitsklasse "bodemgebruikswaarde 2". Nadelige gevolgen voor het milieu zijn dan ook niet te verwachten.

5.
Verwijderen is niet aan de orde, gelet op het feit dat de grond voldoet aan de kwaliteitsklasse "wonen". Het grondverzet is inmiddels geregeld in een saneringsplan dat de instemming heeft van het bevoegde gezag Wet bodembescherming. Het grondverzet voldoet daarmee aan alle wettelijke eisen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over megastal in Leermens

Lees verder

Schriftelijke vraag ex. art. 46 RvO over afschot van dieren bij bijzondere weersomstandigheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer