Meld­plicht voor het gebruik van een kunst­matige lichtbron bij de jacht op vossen


Indiendatum: dec. 2008

Groningen, 11 december 2008

Betreft: Vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen betreffende de meldplicht voor het gebruik van een kunstmatige lichtbron bij de jacht op vossen.


Geacht college,

Op donderdag 27 november 2008 werd er ’s avonds in de omgeving van de Borgesiusweg in Wedde gejaagd met behulp van een kunstmatige lichtbron. Hierbij werden ook percelen betreden waarvoor de grondgebruiker geen toestemming had gegeven. Na een telefonische melding van een omwonende bij de regiopolitie Groningen bleek dat daar niets bekend was; er was geen melding gedaan van het gebruik van een kunstmatige lichtbron op die avond. De politie was snel ter plaatse, maar trad niet op, omdat de jager wel over een ontheffing beschikte.

Op 13 juli 2005 en 20 december 2005 zijn door de Provincie Groningen aan de Faunabeheereenheid ontheffingen verleend voor het afschieten van vossen t.b.v. bescherming van Freilandkippen en lammeren, ter bescherming van primaire zeeweringen en ter bestrijding en voorkoming van schade aan weidevogels en andere bodembroedende vogels. De perioden waarin gebruik van kunstlicht is toegestaan variëren per doel:
- 1 augustus tot 1 april (t.b.v. Freilandkippen), mits voor 15.00 uur gemeld bij de politie
- 1 maart tot 1 december (t.b.v. lammeren ouder dan 14 dagen), mits voor 15.00 uur gemeld bij de politie
- 1 augustus tot 1 april (t.b.v. zeeweringen), mits voor 15.00 uur gemeld bij de politie
- 15 augustus tot 1 april (t.b.v. bodembroedende vogels), mits 24 uur van te voren gemeld bij de Regiopolitie Groningen.

Naar aanleiding hiervan wil de Partij voor de Dieren u de volgende vragen voorleggen:

1. Hoe vaak is in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van de ontheffing voor afschot met behulp van kunstlicht in de provincie Groningen?
2. Hoe vaak komt het voor dat de politie uit moet rukken na een melding, omdat het gebruik van een kunstmatige lichtbron niet vooraf gemeld is door de jachthouder?
3. Welke kosten zijn hiermee gemoeid en door wie worden deze kosten betaald?
4. Welke sancties staan er op het niet vooraf melden van het gebruik van een kunstmatige lichtbron?
5. Wanneer het gebruik van een kunstmatige lichtbron vooraf gemeld is, wie ziet er dan op toe dat er geen andere diersoorten dan vossen opzettelijk worden verontrust of worden gedood?
6. Zijn er in 2007 en 2008 in de provincie Groningen overtredingen geconstateerd bij het afschot van vossen en/of voor het gebruik van kunstlicht? Zo ja, hoe vaak en door welke handhavingsdienst? Is daarvan proces verbaal opgemaakt en wat waren de straffen die zijn opgelegd?


Wij zien de spoedige beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet.Met vriendelijke groet,

Namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren

Anja Hazekamp
Fractievoorzitter

Indiendatum: dec. 2008
Antwoorddatum: 26 jan. 2009

Onderwerp : schriftelijke vragen betr. meldplicht voor het gebruik van een
kunstmatige lichtbron bij de jacht op vossen

1. Hoe vaak is in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van de ontheffing voor afschot
met behulp van kunstlicht in de provincie Groningen?
In het seizoen 2007 - 2008, dat loopt van 15 augustus 2007 tot 1 april 2008, zijn
430 meldingen binnengekomen dat van een op basis van de ontheffing verleende
machtiging om met een lichtbak te jagen, gebruik zou worden gemaakt.
U kunt zich hierbij een drietrapsraket voorstellen: gedeputeerde staten hebben de
Faunabeheereenheid Groningen ontheffing verleend van het verbod, op basis van
de ontheffing geeft de Faunabeheereenheid machtigingen af aan een beperkt
aantal jagers. De jager die gebruik wil maken van deze machtiging, meldt dat bij de
inspecteur Groene wetten en de politie.

2. Hoe vaak komt het voor dat de politie uit moet rukken na een melding, omdat het
gebruik van een kunstmatige lichtbron niet vooraf gemeld is door de jachthouder?
In seizoen 2007 - 2008 is dit 10 keer voorgekomen. Bij controle bleek telkens dat
er wel was gemeld, waarmee was voldaan aan de voorschriften. (Bron:
Regiopolitie Groningen).

3. Welke kosten zijn hiermee gemoeid en door wie worden deze kosten betaald?
Hierin hebben wij geen inzicht, deze kosten worden door de politie gedragen.

4. Welke sancties staan er op het niet vooraf melden van het gebruik van een
kunstmatige lichtbron?
Wij achten het niet-melden een ernstige overtreding omdat betreffende persoon
zich aan de mogelijkheid van toezicht onttrekt. Bestuursrechtelijk geven wij in dat
geval de Faunabeheereenheid de opdracht om de machtiging van betreffende
persoon direct in te trekken. Verder wordt eventueel strafrechtelijke vervolging
ingezet, dit is afhankelijk van het oordeel van het Openbaar Ministerie.

5. Wanneer het gebruik van een kunstmatige lichtbron vooraf gemeld is, wie ziet er
dan op toe dat er geen andere diersoorten dan vossen opzettelijk worden
verontrust of worden gedood?
De provinciale inspecteurs die zijn belast met het toezicht op- en de handhaving
van de Flora- en faunawet.
Mede vanwege het weidevogelseizoen worden in de periode van 1 april tot
15 augustus geen machtigingen afgegeven, met uitzondering van gevallen waarin
schade aan lammeren of Freilandkippen is geconstateerd.

6. Zijn er in 2007 en 2008 in de provincie Groningen overtredingen geconstateerd
bij het afschot van vossen en/of voor het gebruik van kunstlicht? Zo ja, hoe vaak
en door welke handhavingsdienst? Is daarvan proces verbaal opgemaakt en wat
waren de straffen die zijn opgelegd?
In het seizoen 2007 - 2008 zijn door de inspecteurs Groene wetten van de afdeling
Milieutoezicht 30 onaangekondigde controles gehouden in het hele provinciale
gebied. Het naleefgedrag is heel goed; er zijn geen overtredingen geconstateerd
die tot een proces-verbaal hebben geleid. Wel is in het kader van het toezicht op
de naleving van de Flora- en faunawet zesmaal een waarschuwing gegeven voor
lichte overtredingen.
Ook de politie heeft geen processen-verbaal in dit kader opgemaakt.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer