Passend en betaalbaar wonen in een groene omgeving


Er is in Nederland voldoende ruimte om te zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige leefomgeving. Daarvoor is wel nodig dat de politiek de moed opbrengt om heldere keuzes te maken. De Partij voor de Dieren maakt die keuze: in plaats van monoculturen voor de veehouderij, creëren we natuur en ruimte om te wonen. Zo zorgen we voor een gezonde en groene woonomgeving, waarin mensen prettig met elkaar kunnen samenleven in betaalbare woningen in ruim opgezette groene buurten.

Een dak boven je hoofd is een basisrecht voor iedereen. Toch hebben veel mensen moeite om een woning te vinden. De woningnood is historisch groot. Om dat op te lossen zullen er tot 2030 een miljoen woningen bij moeten komen. De ‘vrije woningmarkt’ blijkt vooral vrij voor huisjesmelkers en speculanten, gewone kopers en huurders hebben het nakijken. Daar komt bij dat het huidige huizenbestand niet is ingesteld op de demografische ontwikkelingen van de toekomst. Er is meer behoefte aan woningen voor alleenstaanden, maar ook aan meergeneratiewoningen, waarbij kinderen en (groot)ouders samen wonen en voor elkaar zorgen. Vrije woningmarkt? Het wordt weer tijd voor volkshuisvesting!

Daarnaast ligt er een grote uitdaging in het verduurzamen van onze woningen en het vergroenen van de leefomgeving. Om de klimaatdoelen te halen én om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hogere temperaturen en hevige regenbuien, op te vangen. De afgelopen jaren is hier te weinig aan gedaan: de buitenruimte versteent, bomen worden gekapt en zonnepanelen op (huur)woningen zijn helaas nog steeds eerder uitzondering dan regel.

De provincie stimuleert de bouw van voldoende betaalbare woningen, met fors meer sociale huurwoningen en meer betaalbare middenhuur. Ook komen er plannen voor betaalbare koopwoningen. Voor woningbouw wordt als eerste de bestaande
bebouwing beter benut. Vervolgens wordt er binnenstedelijk natuurinclusief gebouwd en tot slot kan bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden. Groen wordt zoveel mogelijk gespaard en verder uitgebreid. Aan de rand van woonkernen komt
toegankelijke natuur waar mensen kunnen verblijven en recreëren. Het verbinden van alle verschillende groene zones wordt onderdeel van het ruimtelijk beleid om de
biodiversiteit in Groningen te versterken.

  • Alle nieuwe woningen worden circulair gebouwd en zijn natuurinclusief, klimaatneutraal en energiepositief. De omgeving wordt daarbij natuurinclusief ingericht.
  • De provincie stimuleert de verduurzaming van bestaande woningen, waarbij milieuvriendelijk en natuurinclusief de norm is.
  • De provincie stimuleert initiatieven zoals ecowijken, tiny houses, meergeneratiewoningen, aan zorg aangepaste woningen en de bouw van flexwoningen.
  • De provincie behoudt de regie over het aanwijzen van (nieuwe) woonwijken en andere woonbebouwing, om aantasting van de natuur en schaarse open ruimte te voorkomen.
  • Groningen legt in het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid de nadruk op behoud van voorzieningen in kleine kernen.
  • De provincie neemt regie in een betere regionale spreiding van sociale huurwoningen. Er wordt meer gebruik gemaakt van aanwijzingen om achterblijvende gemeenten te dwingen zich in te zetten voor volkshuisvesting en nieuwe wetgeving voor uitvoering van de provinciale taakstelling in het realiseren van betaalbare nieuwbouw wordt ten volle benut

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer