Weide­vogels dupe gras­her­stel­maat­re­gelen muizenpiek


18 maart 2015

De Partij voor de Dieren vraagt het college om met spoed te voorkomen dat in gebieden met weidevogels grasland herstellende maatregelen worden genomen tijdens het broedseizoen. In gebieden waar muizenoverlast voorkwam, dreigen nu weilanden te worden omgeploegd en opnieuw ingezaaid. Juist in het broedseizoen zullen weidevogels hun nest- en voedselgebieden hierdoor kwijt raken. Vooral voor de bedreigde veldleeuwerik zou dit zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. De partij wil voorts het gebruik van kruidenrijke zaadmengsels subsidiëren en pleit voor het laten samengaan van maatregelen als later maaien en bloeiende akkerranden.

Volgens Kirsten de Wrede, lijsttrekker Partij voor de Dieren, is het huidige agrarische natuurbeheer onvoldoende om het tij te kunnen keren. “Alleen later maaien, of alleen een kruidenrijke akkerrand aanleggen zal de neergaande lijn rondom de weide- en akkervogels niet kunnen keren. De oorzaak ligt in de intensivering en schaalvergroting in de landbouw. Daar moet een einde aan komen.” Jaarlijks worden 15000 jonge veldleeuwerikjes dood gemaaid. De situatie rondom de veldleeuwerik is alarmerend: de populatie is sinds de jaren ’70 van een miljoen naar ongeveer 10000 broedparen gezakt, waarvan 6300 in Groningen. De veldleeuwerik is van oorsprong een akkervogel, maar broedt tegenwoordig noodgedwongen ook in grasland, omdat in Oost-Groningen steeds meer grasland komt. Het vroege maaiseizoen en het kruidenarme raaigras zou deze vogel op termijn volledig de das om kunnen doen.

Schriftelijke vragen graslandherstel en veldleeuwerik