Water­schaps­pro­gramma Partij voor de Dieren- een samen­vatting


8 oktober 2008

De strijd tegen het wassende water kenmerkt Nederland. Veiligheid staat voorop. Maar moet dit ook een gevecht tegen dieren en de natuur zijn? De bouw en het onderhoud van waterkeringen en afvoersystemen gaan onnodig ten koste van vele miljoenen dieren. Vissen vinden massaal de dood in verontreinigde kanalen. Of ze worden levend vermorzeld in de schoepen van de gemalen. Veel dieren liggen zieltogend op de kant of stikken als ze tegelijkertijd met de bagger vanuit de sloot op de kant worden gedumpt. Honderd¬duizenden muskusratten sterven elk jaar een pijnlijke verdrinkingsdood. Al die ellende voltrekt zich veelal buiten het zicht van de burger.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het waterpeil. De Partij voor de Dieren vindt dat die verantwoordelijkheid zich ook dient uit te strekken tot de dieren die in en om het water leven. Bij alle taken van het waterschap horen de belangen van dieren zorgvuldig afgewogen te worden. Wat we echter zien is dat het waterschap zich in belangrijke mate dienstbaar maakt aan de hengelaars, de landbouw en het bedrijfsleven, invloedrijke gebruikers van de wateren in Nederland. De uitvoering gaat te vaak volgens de automatische piloot en ten koste van vele dieren.

Zorg voor dieren betekent ook zorg voor de natuur, het leefgebied van dieren. Schoon water, natuurlijke oevers en goede verbindingen zijn essentieel voor het dierenleven in Nederland. Hierin zal het waterschap de komende jaren een inhaalslag moeten maken.

Wat voor de Partij voor de Dieren als een paal boven water staat is dat het mogelijk is, de kerntaken van het waterschap duurzaam en diervriendelijk uit te voeren, zelfs met een verbetering van de veiligheid.


Speerpunten zijn:

• Een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde is de veehouderij. Tegelijkertijd zorgt de veestapel voor lozing van fosfaat in het oppervlaktewater, met gevolgen als botulisme en blauwalgen. Het waterschap zet zich daarom actief in voor vermindering van de veestapel, mestvrije zones langs waterwegen, en filtering door planten op natuurvriendelijke oevers.
• Er komt een einde aan de zinloze en pijnlijke bestrijding van muskusratten, die jaarlijks 31 miljoen kost zonder dat de vermeende schade ooit is onderzocht. In plaats daarvan worden de dijken groter gemaakt en van een deklaag voorzien, waar gravende dieren niet doorheen kunnen.
• Het waterschap stelt de gemeenten aansprakelijk bij achterstallig onderhoud van het riool of nalatig toezicht op uit- en afspoeling, zodat overstort en daarmee massale vissterfte wordt voorkomen
• Sloten zijn de kraamkamers van veel dieren. Maaien, schonen en baggeren betekent voor grote aantallen dieren de verwoesting van hun leefomgeving. De werkzaamheden mogen daarom alleen diervriendelijk plaats vinden en als het echt noodzakelijk is, in plaats van een jaarlijks terugkerend automatisme.
• Elk jaar vinden miljoenen vissen de dood in stuwen en gemalen. Alle gemalen moeten daarom visvriendelijk ingericht worden.
• Hengelen is voor vissen een vorm van martelen. Het waterschap ontmoedigt daarom het hengelen en stopt met de verhuur van haar visrechten en met het inrichten van hengelplaatsen.
• Er komt een eind aan de jacht in terreinen in eigendom van het waterschap.

Het volledige partijprogramma is te lezen op
http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/396

U kunt ook hier klikken voor het waterschapsprogramma