Voorstel Partij voor de Dieren over­ge­nomen- Groningen krijgt gede­pu­teerde Dieren­welzijn


18 juni 2008

PERSBERICHT Groningen, 19 juni 2008 – Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag enthousiast gereageerd op een motie van de Partij voor de Dieren, waarin werd gepleit voor een aparte portefeuille dierenwelzijn. Het voorstel voor een gedeputeerde Dierenwelzijn werd meteen omarmd. Anja Hazekamp, sinds 2007 lid van de Provinciale Staten namens de Partij voor de Dieren, behaalt hiermee opnieuw een succes. Hazekamp pleitte vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota voor een speciale portefeuille dierenwelzijn, zodat één van de gedeputeerden direct verantwoordelijk is voor dieren.

Douwe Hollenga, gedeputeerde voor het CDA van landbouw, natuur en landschap, verklaarde zich onmiddellijk bereid het beleid inzake dierenwelzijn te coördineren en de nieuwe portefeuille vorm te geven. Hollenga kan vanaf nu bij de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden letterlijk “het verschil maken”.

Volgens Hazekamp, die het volste vertrouwen in Hollenga zei te hebben, is het provinciale beleid inzake dierenwelzijn tot dusverre te versnipperd. Er is niet alleen te weinig aandacht voor dieren in de provincie, maar het college ontbeert ook een coherente visie op dierenwelzijn. En dat terwijl de provincie een aantal belangrijke taken op dat gebied heeft. Het gaat hierbij vooral om de (intensieve) veehouderij , de bescherming van dieren in het wild, jacht en faunabeheer. “Ik hoop dat gedeputeerde Hollenga niet alleen de coördinatie en afstemming over het beleid ten aanzien voor dieren op zich neemt, maar ook snel met een visie op dierenwelzijn komt”, aldus Hazekamp. De Partij voor de Dieren denkt hierbij onder meer aan alternatieven voor jacht en schadebestrijding, stimulering van de biologische veehouderij en een diervriendelijke aanpak van verwilderde huisdieren en muskusratten. De provincie Groningen werkt op dit moment al aan een vooruitstrevend onderzoeksvoorstel om muskusratten tijdelijk niet te bestrijden.

Tijdens de Algemene Beschouwingen vroeg de Partij voor de Dieren ook aandacht voor een diervriendelijk landschap en voor het feit dat landbouwdieren steeds minder buiten komen. De dieren die het geluk hebben nog eens in het zonnetje te kunnen grazen, moeten wel kunnen schuilen tegen extreme weersomstandigheden. Daarom is het belangrijk dat in weilanden bomen en heggen en poelen kunnen worden aangelegd. Daar kunnen ook weer veel andere dieren van profiteren. Al met al hebben dit soort diervriendelijke landschapselementen een positief effect op de biodiversiteit. Ook Hollenga zelf hield gister een pleidooi voor nieuwe landschappelijke waarden.

Het idee voor een dierenwelzijnsgedeputeerde is niet helemaal nieuw. De provincie Utrecht had vorig jaar de primeur toen Bart Krol de eerste Nederlandse ‘dierengedeputeerde’ werd. Een motie van de Partij voor de Dieren en de SP hierover werd door alle Utrechtse statenleden en het college van Gedeputeerde Staten ondersteund. De Partij voor de Dieren is verheugd dat haar voorstel ook in Groningen op zoveel steun heeft kunnen rekenen, zodat ook de Groningse dieren een betere toekomst tegemoet gaan.