Versterking natuur moet voorop staan in besteding gelden Wadden­fonds


25 april 2012

Provinciale Staten nemen vandaag een besluit over de invulling van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds. De Partij voor de Dieren Groningen pleit voor een zorgvuldige besteding van de Waddenfondsgelden, die recht doen aan de oorspronkelijke intentie, namelijk het versterken en verrijken van de natuur in het gebied. Projecten die de natuur aantasten zouden niet gefinancierd mogen worden. Middels een motie roept de partij het College op om deze voorwaarde expliciet in de Regeling vast te laten leggen.

In de discussie over het Waddenfonds wordt steeds een sterke tegenstelling geschetst tussen economie en ecologie, en gedebattteerd over hoe de 570 miljoen euro over die twee pijlers verdeeld zou moeten worden. Echter, het Waddenfonds is ingesteld om de schade aan de natuur door de gasboringen onder het Wad te compenseren. De gelden toewijzen aan projecten die leiden tot een verdere aantasting van de natuur is daarom uit den boze. Er moet voorrang gegeven worden aan ‘groene’ projecten zoals aanleg of versterking van natuurgebieden. Daarnaast zijn er talloze projecten denkbaar met een economische insteek die ecologie en duurzaamheid integraal in hun plannen opnemen, en daarmee bijdragen aan een groene, duurzame toekomst voor het Waddengebied.

De Partij voor de Dieren vestigt bovendien de aandacht op een grotere rol voor maatschappelijke organisaties, zoals Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Nu staan deze organisaties buiten spel, terwijl zij volgens de Wet op het Waddenfonds een formele adviserende rol dienen te hebben. Deze organisaties vertegenwoordigen een schat aan kennis over het gebied en ervaring uit het veld, die niet onbenut mag blijven. De Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om de oprichting van een adviescommissie bestaand uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties.

U kunt de bijdrage voor de vergadering hier inzien.