Verkie­zings­pro­gramma Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen 2011


27 januari 2011

Dieren, natuur en milieu in alle staten

Verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011

Inleiding

De Partij voor de Dieren is de eerste en enige partij ter wereld die de belangen van dieren, natuur en milieu centraal stelt en verder kijkt dan het korte termijnbelang van de eigen soort. Dit heeft een nieuwe politieke stroming op gang gebracht die zich niet laat vangen in termen van ‘links’ of ‘rechts’ of van traditionele levensbeschouwelijke stromingen. De Partij voor de Dieren biedt plaats aan mensen die vanuit zeer uiteenlopende achtergronden elkaar vinden in een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid voor alles wat leeft.

‘Alles van waarde is weerloos’. Dit gaat vooral op voor alles wat het meeste waard is voor het leven: schone lucht, schoon water, een schone bodem, een stabiel klimaat en een harmonieuze omgang tussen alle levende wezens. De Partij voor de Dieren wil het heersende recht van de sterkste doorbreken en opkomen voor de belangen van de zwakste. Dieren zijn dat in onze samenleving bij uitstek. Net als natuur- en milieuwaarden.

De vele crises die onze planeet teisteren zijn veroorzaakt door menselijk toedoen. Als we niet snel tot andere beleidskeuzes komen, brengt dit komende generaties in onoverkomelijke problemen. Keuzes op provinciaal niveau hebben hier direct mee te maken. De Provinciale Staten hebben namelijk de instrumenten in handen om de noodzakelijke omslag in denken en handelen te bespoedigen. Essentieel hierbij is een duidelijke visie op de korte en lange termijn. Ook is het van belang dat er heldere keuzes worden gemaakt op basis van de principes mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Provinciebesturen hebben een directe en bepalende invloed op het dierenwelzijn, de natuur en het leefmilieu. Hun zorg voor dieren, maar ook voor het leefmilieu en het leven als geheel laat nu veel te wensen over. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat er nog steeds provincies en gemeentes zijn die de expansie van de dieronterende vee-industrie stimuleren? De veehouderij stoot 40 % meer broeikasgassen uit dan alle auto’s, vliegtuigen, treinen, schepen, motoren en trucks samen. Hoe kan een provinciebestuur de intensieve veehouderij stimuleren als bovendien de ontwikkeling van gevaarlijke resistente MRSA-bacterie, de ESBL-bacterie en de Q-koorts sterk gerelateerd kan worden aan de intensieve veehouderij? Korte termijndenken, onwil en/of onkunde lijken zo het provinciale bestuur te bepalen. Dat moet echt anders. Een respectvolle omgang van de mens met het omringende leven is daarbij onontbeerlijk.

Bezuinigingen domineren het debat over de overheidsfinanciën. Ook de Partij voor de Dieren beseft dat de begroting anders zal moeten, maar ziet vooral kansen om besparingen te combineren met een zorgvuldige omgang met dieren en met het milieu. Van de provincie mag worden verwacht dat zij fundamentele humanitaire en ecologische waarden krachtig verdedigt en burgers uitdaagt om respectvol om te gaan met medemensen, dieren en natuur. Ten slotte dient de provincie als bestuurlijke middenlaag
ook te stimuleren dat gemeentes, waterschappen en het Rijk met deze fundamentele waarden actief aan de slag gaan.

Het volledige programma kunt u hier downloaden