Stop paling­vis­serij in het Lauwersmeer­gebied


20 augustus 2014

De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het College van GS over de palingvisserij in het Lauwersmeer. In juli en augustus wordt er in het gebied door beroepsvissers zo intensief op paling gevist dat het ecologisch evenwicht in het Lauwersmeergebied onder druk staat. Bezoekers melden honderden dode vissen.

De partij wil dat het college stappen onderneemt om de huidige overbevissing tegen te gaan en wijst erop dat het Lauwersmeer een uniek natuurgebied is waar Groningen trots op kan zijn. Er leven vele bijzondere diersoorten die bescherming verdienen. Statenlid Kirsten de Wrede: “Een paar beroepsvissers brengen het ecologische evenwicht in het gebied nu echt in gevaar. De palingvisserij is sowieso al een uitermate roofzuchtige manier van vissen, gezien de hoge bijvangst. Wij willen graag van Gedeputeerde Staten horen wat zij gaan ondernemen om de natuur in het gebied beter te beschermen.”

De Partij voor de Dieren vraagt GS om toe te lichten welke mate van prioriteit de natuur in het Lauwersmeer heeft volgens het College, en of beroepsvisserij wel of niet toegestaan moet worden. Momenteel wordt er een natuurbeheerplan voor het gebied opgesteld, waardoor er kansen ontstaan om de palingvissers in de toekomst te weren. Verder vraagt de partij aan het College of zij bij het ministerie van Economische Zaken willen aandringen op een herbeoordeling van de palingvisvergunning.

Palingen worden gevangen met schietfuiken. Vissoorten als snoekbaars en karper komen ook in de fuik terecht en kunnen niet ontsnappen. Een kilo paling levert zo vele kilo’s bijvangst op, die illegaal wordt meegenomen of dood overboord gaat. Staatsbosbeheer heeft bij de grootste palingvisser aangedrongen op het verplaatsen van de fuiken, omdat deze in de trekroutes staan van vissen zoals karpers en snoeken, echter vooralsnog zonder resultaat.

Zeldzame diersoorten zoals de otter (sinds vorig jaar terug in het Lauwersmeergebied) en de zeearend kunnen door overbevissing steeds moeilijker aan voedsel komen. Ook vogels zoals de aalscholver, fuut, nonnetje en reuzenstern zijn afhankelijk van een gezond visbestand. In het Lauwersmeergebied komen tientallen vogelsoorten voor waar het slecht mee gaat. Het Lauwersmeer is essentieel voor deze dieren om zich als soort te kunnen handhaven. Beroepsvisserij leidt tot verstoring en voedselconcurrentie, voor met name vogels.

Natuurgidsen vrezen dat minder mensen het Nationaal Park zullen bezoeken als de zeearend, otter en andere ‘bezienswaardige’ dieren minder of in het geheel niet meer waargenomen zullen worden.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Mestbeleid is een stinkende zaak

De groei van de Nederlandse veestapel en het daarmee gepaard gaande mestoverschot gaan ook in de provincie Groningen gewoon d...

Lees verder

Centraal overzicht feiten en effecten veehouderij ontbreekt

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil een publiek toegankelijk overzicht met gegevens van alle veehouderijbedrijv...

Lees verder