Staten­ver­ga­dering: gaswinning en Omge­vings­ver­or­dening


6 februari 2013

De Staten spraken vandaag over aardbevingen die veroorzaakt worden door de gaswinningen in het Groningse gasveld. Dit onder andere naar aanleiding van het rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen, dat aangeeft dat er in de toekomst aardbevingen zwaarder dan 3,9 op de schaal van Richter kunnen worden verwacht. De Partij voor de Dieren pleitte in haar bijdrage voor een volledige stopzetting van de gaswinning, om de veiligheid van burgers te waarborgen. Des te belangrijker is het om het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk te vervangen door energieopwekking uit hernieuwbare, schone bronnen. Statenlid Anja Hazekamp vroeg, aanhakend bij de problemen veroorzaakt door winning van aardgas, aandacht voor het boren naar schaliegas. In Groningen is nog geen sprake van schaliegaswinning. Uit onderzoek blijkt echter dat er potentieel wel schaliegas aanwezig is in Groningen, het wachten is dus op een bedrijf dat proefboringen gaat verrichten. Deze boringen leiden tot risico's op aardbevingen, waterverontreiniging en aantasting van het landschap. De provincie heeft nog geen officieel standpunt ingenomen over schaliegas, noch beleid hierover geformuleerd. Naar aanleiding van het betoog van de Partij voor de Dieren is besloten om schaliegaswinning in de volgende commissievergadering te bespreken. U kunt de bijdrage gaswinning hier inzien.

Tijdens de behandeling van de herziening van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) werd er lange tijd over uitbreiding van veehouderijbedrijven gesproken, en over het ondoorzichtige proces dat hierbij gehanteerd wordt. De Partij voor de Dieren vestigde nadrukkelijk de aandacht op de steeds grotere melkveehouderijen die in Groningen verrijzen. Stallen voor koeien vallen nu nog onder dezelfde regelgeving als loodsen voor aardappels of bieten, want melkveehouderij wordt immers niet als intensieve veehouderij beschouwd. Ook is er, in tegenstelling tot voor varkens- en kippenbedrijven, geen bovengrens aan het aantal dieren of de stalgrootte vastgesteld.

De besluitvorming over uitbreiding of vestiging van melkveehouderijen is een onderonsje tussen ondernemers en overheid, omwonenden, dierenwelzijns- en natuurbeschermingsorganisaties en de GGD worden hier niet in gekend. De Partij voor de Dieren wil dat er meer transparantie komt en een bredere belangenafweging.

Het herziene POV maakt het ook weer mogelijk dat er mestbassins op veldkavels worden gebouwd. De Partij voor de Dieren diende een amendement in om dit tegen te gaan.

Na een lang debat waarin geen overeenstemming kon worden bereikt over de vraagstukken rond de veehouderij is besloten om de behandeling van de POV tijdens de commissievergadering van 6 maart en de Statenvergadering van 20 maart te hervatten. De gisteren door het College voorgestelde opheffing van het moratorium op uitbreidingen van veehouderijen wordt dan ook in de discussie betrokken.

U kunt de volledige bijdrage bij de Omgevingsverordening hier inzien.