Protest tegen mega­stallen bij provin­ciehuis


6 februari 2013

Voor het Groningse provinciehuis stond deze ochtend een grote koe, met daaromheen leden van de Groningse statenfractie en afdeling. Protestborden 'Koe in de wei' en 'Geen megastallen' en koeienmaskers maakten duidelijk dat er geprotesteerd werd tegen de groeiende dreiging van nieuwe megamelkveehouderijen. In deze bedrijven staan de koeien jaarrond binnen, geen zon op de rug, geen gras onder de poten, geen frisse lucht.

Provinciale Staten spreken vandaag over een herziening van de Provinciale Omgevingsverordening (POV). De herziening van de POV was een uitgelezen kans om de intensieve veehouderij aan banden te leggen. Het college van GS slaat echter de tegenovergestelde weg in. Zij stelt voor om beslissingen over vergroting van agrarische bouwpercelen, waaronder ook stallen voor melkkoeien vallen, grotendeels aan gemeenten over te laten. Waar eerst het College nog een ontheffing moest verlenen voor iedere individuele aanvraag, wordt nu een algemene bestuursovereenkomst per gemeente opgesteld. Hiermee kunnen gemeenten vervolgens alle aanvragen voor megamelkveestallen toestaan of weigeren. De Partij voor de Dieren vreest een toename van zeer grote melkveestallen. Momenteel liggen er al weer zes aanvragen, voor bedrijven die tussen 300 en 2000 koeien willen gaan houden.

Bovendien wordt in de POV voorgesteld om de mest van al die koeien, varkens en kippen die in stallen opgesloten zitten, nu ook midden in het open landschap op te slaan. Mestbassins mochten tot nu toe alleen aangrenzend aan het bedrijf worden opgericht, het herziene POV staat toe dat ze ook op veldkavels gebouwd mogen worden. Het knappen van zo'n kunstmatig meer vol vloeibare mest, of sabotage, kan grote gevolgen hebben voor omliggende natuur en waterlopen. Regelmatig loopt er een bassin leeg in een sloot of kanaal, met ernstige vervuiling tot gevolg.