Roerige Staten­ver­ga­dering


30 september 2013

Afgelopen woensdag was er een Statenvergadering met een aantal interessante onderwerpen en gebeurtenissen. Hieronder een verslag.

Stellingname schaliegas
De Statenvergadering begon vandaag al met een belangrijk onderwerp. GroenLinks wilde de motie tegen schaliegaswinning van de Partij voor de Dieren gezamenlijk indienen als motie vreemd aan de orde van de dag. Dit betekent dat het onderwerp oorspronkelijk niet op de agenda stond, maar dat het vanwege de actualiteit en urgentie ervan toch besproken wordt. In februari wilden wij onze motie al indienen, maar toen vonden de andere fracties het te vroeg om over schaliegas te praten. Daarom hadden we kort geleden om een reactie gevraagd van het College op de motie, waarna deze reactie besproken zou worden in de eerstvolgende commissievergadering.

Bij bespreking van dit onderwerp aan het begin van de vergadering, uitten de overige fracties dan ook dat zij in die commissievergadering uitgebreid wilden spreken over schaliegas en nu geen uitspraak zullen doen. Daarom is de motie niet ingediend, maar wordt gewacht op behandeling in de commissie. Wel bood ons Statenlid Anja Hazekamp GroenLinks Statenlid Nienke Homan de DVD 'De haas in de marathon' aan, ter illustratie van de rol die de Partij voor de Dieren ook bij dit onderwerp weer had: die van de haas in de marathon; de aanjager in het politieke debat over dier, natuur en milieu.

Begroting: van crises naar bitterballen
Het tweede onderwerp dat aan bod kwam, was de begroting voor 2014. Anja betoogde hierover dat er wel goede stappen gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu, maar dat de economische groei overal de boventoon voert. Hierop heeft zij uitgelegd dat economische groei niet de oplossing is, maar het probleem van de crises waar wij ons nu in bevinden. De financiële crisis is maar een kleine, vergeleken met crises als de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en de voedselcrisis.

Tegen klimaatverandering worden door de provincie wel enkele maatregelen uitgevoerd, maar hierbij wordt de grootste boosdoener structureel verzwegen: de vee-industrie. 'De beste wapens tegen klimaatverandering en de andere crises zijn mes en vork', stelde Anja. Hiermee doelde zij op de vleesconsumptie, die een enorme bijdrage levert aan onze huidige milieu- en voedselproblemen. Om de Statenleden van een minstens zo goed alternatief te voorzien, bood zij hen bitterballen en snackballetjes aan van de Vegetarische Slager. Chef koks kunnen producten van deze 'slager' niet van echt onderscheiden en vinden ze soms zelfs lekkerder dan de vleesvariant. De reacties van de Statenleden waren over het algemeen positief.

Anja legde in haar woordvoering ook weer uit waarom intensieve veehouderij en megastallen niet duurzaam, diervriendelijk, of landschappelijk inpassend zijn; in tegenstelling tot wat in de begroting beweerd wordt. In dit kader benoemde zij ook dat Earth Overshoot Day, de dag waarop we de natuurlijke reproductiecapaciteit van de aarde overschrijden, dit jaar al op 20 augustus viel. 'We leven nu dus op de pof,' constateerde zij.

Belang van bijzaken
Anja kaartte ook het belang van bijzaken aan. Vóór het reces had Gedeputeerde Staghouwer de portefeuille Bijzaken, gericht bescherming van de bij, aangenomen op advies van de Partij voor de Dieren. Er is echter in de begroting niets terug te vinden over beschikbare middelen of gepland beleid rondom de bijen. Daarom dienden we een motie in, die oproept tot inzicht in het geplande beleid ten behoeve van Bijzaken en het beschikbaar stellen van een budget hiervoor. De meerderheid van de Staten vond dit echter niet nodig en de motie werd verworpen. Anja noemde ook het bijenhotel aan de Oostelijke Ringweg, waarna zij hoopte dat er een hotelketen zal ontstaan in onze provincie, speciaal voor de zoemende, vliegende gasten. Gedeputeerde Bouwmans wilde daarop toezeggen dat ook aan de Zuidelijke Ringweg een bijenhotel zal worden gesitueerd.

Ondersteuning faunaopvang
Het College had in eerdere reactie op vragen van de Partij voor de Dieren aangegeven twee faunaopvangcentra financieel te steunen. In de begroting was echter niets terug te vinden van deze subsidies. Daarom dienden we in eerste instantie een motie in om inzicht te krijgen in de subsidieverstrekking voor faunaopvang in 2014. Echter, Gedeputeerde Moorlag zegde naar aanleiding van deze motie toe dat het inzicht geboden zal worden. Dit maakte de motie overbodig en dus trokken we deze weer in.

Herindelen: waarom?
Vervolgens werd de gemeentelijke herindeling besproken. Wij hebben weer aangegeven dat schaalvergroting niet altijd tot verbetering leidt. De afstand tussen overheid en burger kan hierdoor letterlijk en figuurlijk groter worden. Bovendien heeft fusie tussen diverse grote organisaties tot nog toe alleen nog maar tot hogere kosten geleid. Eerst zou de 'waarom'-vraag beantwoord moeten worden, voor de herindeling doorgang vindt.

Visie voor het noorden
Tot slot kwam de Noordervisie aan bod, een gezamenlijke visie van de drie noordelijke provincies op het noorden. Ook hierin wordt naar mening van de Partij voor de Dieren te veel accent gelegd op economie en de intensivering van landbouw wordt omschreven als een noodzakelijke ontwikkeling. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze misstand recht te zetten, waarbij wederom verwezen werd naar de rol van de vleesconsumptie.

Lees hier de volledige bijdrage van de Partij voor de Dieren over de begroting 2014
Lees hier de bijdrage van de Partij voor de Dieren over de herindeling
Lees hier de bijdrage van de Partij voor de Dieren over de Noordervisie