Provincie gaat voorbij aan eigen colle­ge­pro­gramma en wensen bevolking Groningen


17 april 2008

Anja Hazekamp, statenlid voor de PvdD in Groningen, was recentelijk geschokt door uitlatingen van gedeputeerde Hollenga. "Het is niet te geloven, hij gaat totaal voorbij aan wat het college de bevolking heeft beloofd", aldus mevrouw Hazekamp. Douwe Hollenga, gedeputeerde van Landbouw, liet in de commissie vergadering Omgeving en Milieu van 14 april j.l. duidelijk merken zich volstrekt niet gebonden te voelen aan het collegeprogramma 2007- 2011.
In de vergadering werd het keuzedocument POP (Provinciaal OmgevingsPlan) besproken. Het college zegt in dit document in principe tegen nieuwvestigingen van intensieve veehouderijbedrijven te zijn. Anja Hazekamp wees het college erop dat het begrip intensieve veeteelt in het document van toepassing lijkt op alle varkens- en kippenbedrijven, ongeacht of ze nu intensief dan wel biologisch (= extensief) zijn, terwijl koeienstallen buiten beschouwing worden gelaten. Tot haar grote verbazing bevestigde gedeputeerde Hollenga dit. Op haar vraag of biologische varkens- en kippenbedrijven dan nog wel welkom waren in de provincie, antwoordde hij dat dit niet het geval was, waarmee hij het vorig jaar vastgestelde collegeprogramma tegenspreekt. Hier staat namelijk vermeld dat een verbreding van de landbouw richting de biologische sector gestimuleerd zal worden.
Het college heeft eerder laten zien zich weinig aan te trekken van de eigen bevolking. De Groningers hebben tijdens bijeenkomsten in de Provincie duidelijk aangegeven veel waarde te hechten aan het fluster en duster van hun provincie en aan de ruimtelijkheid ervan. Intensieve veeteelt achtten zij dan ook moeilijk inpasbaar. In het keuzedocument worden echter alle bedrijven met koeien grondgebonden genoemd en als niet-intensief beschouwd. Het college heeft er zelfs voor gekozen megastallen met duizend koeien neer te zetten, de zogenaamde cowmunities. (Klik hier voor eerdere inbreng Anja Hazekamp over cowmunities in de Statenvergadering.)
Intensieve veeteelt stinkt, leidt tot levenslange opsluiting voor de koeien, is een aantasting van het landschap en zorgt 's nachts voor lichtoverlast voor dieren en mensen. Anja Hazekamp heeft aangekondigd dat zij zich niet zal neerleggen bij deze situatie: "Wij kunnen niet voorbij gaan aan het feit dat het collegeprogramma wordt genegeerd, dat er met inspraakreacties niets gebeurt en dat landbouw, ooit de meest natuurlijke bedrijfstak die er was, met goedkeuring en subsidies van het college, verandert in industriële bulkproductie".