Provin­ciale maat­re­gelen en nieuw beleid op lang­durige droog­te­pe­riodes nood­za­kelijk


25 juli 2018

Groningen, 25 juli 2018 – De provincie Groningen moet maatregelen treffen en nieuw beleid ontwikkelen nu de klimaatverandering een feit lijkt. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich buigt over een snellere transitie naar een andere vorm van landbouw, waarbij het waterpeil hoger kan blijven. Daarnaast vindt de partij dat er op dit moment niet gejaagd zou moeten worden.

Ankie Voerman, provinciaal statenlid, wil weten hoe het waterverbruik verdeeld is tussen industrie, landbouw, burgers en natuur. “Wij willen worden meegenomen in de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Er zijn weinig dingen zo belangrijk voor mens, dier en natuur als water en zoet water wordt steeds meer een schaars goed”. Voerman wil weten of ook in onze provincie al beekvissen bedreigd worden door het droog vallen van beken.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter, wil dat de provincie ontheffingen voor beheer en schadebestrijding intrekt. “Veel in het wild levende dieren moeten nu moeite doen om te overleven door de droogte. De stress die jagen met zich meebrengt, zal nu ook voor de dieren die niet dood worden geschoten of gewond raken, teveel kunnen zijn.” De Wrede vraagt zich af of de gevolgen van de droogte in de provincie goed gemonitord worden.

De Wrede en Voerman willen dat de provincie beleid maakt op de klimaatverandering. Zo werpt deze extreem hete en droge periode een nieuw licht op de veestapel, één van de grootste gebruikers van zoet water. Immers, voor een kilo vlees is ongeveer 10000 liter water nodig. Daarnaast vereist de moderne intensieve landbouw dat het waterpeil heel laag staat. Zo kunnen zware machines het land op. Echter, dat komt de boeren – en de natuur – nu zwaar te staan. De transitie naar een meer natuurinclusieve vorm van landbouw, met meer ruimte voor kronkelende beken en een hoger waterpeil, is dus hard nodig.