Partij voor de Dieren wil jacht­verbod wegens lang­durige kou


12 januari 2009

PERSBERICHT Groningen, 12 januari 2009 – De Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten, heeft met een spoedvraag steun betuigd aan een initiatief van de Faunabescherming. De Faunabescherming heeft deze week een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van alle provincies gestuurd met het dringende verzoek het schieten op dieren onmiddellijk op te schorten wegens het aanhoudende winterweer.

De Flora- en Faunawet verbiedt het jagen op dieren die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren. Daarom heeft de Partij voor de Dieren Gedeputeerde Staten verzocht gehoor te geven aan het verzoek van de Faunabescherming. Het sein tot stopzetten van de jacht berust namelijk bij de Provincie.

Ook in de Provincie Groningen hebben de langdurig lage temperaturen ertoe geleid dat voedsel en schuilplaatsen moeilijk te vinden zijn. Veel in het wild levende dieren zijn daardoor ernstig verzwakt. Jagen is daarom niet te verantwoorden. Ook dieren waarop niet wordt gejaagd, worden wel ernstig verstoord door het schieten, waardoor ze steeds maar op de vlucht moeten. En dit terwijl ze juist in deze periode al hun energie moeten besteden aan het zoeken van het schaarse beschikbare voedsel. Voor dieren geldt namelijk dat ze juist als het koud is, meer moeten eten omdat het meer energie kost hun lichaamstemperatuur op peil te houden.