Partij voor de Dieren pleit voor fonds voor noodhulp aan dieren


24 september 2008


Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2009 heeft Anja Hazekamp, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Groningen, aandacht gevraagd voor de penibele situatie waarin veel dieren in nood zitten. In veel gemeenten is besloten de jaarlijkse subsidie van zo'n 2500 euro voor de dierenambulance niet meer uit te keren. Dit betekent dat hulp aan afgedankte huisdieren of gewonde wilde dieren volledig afhankelijk is van particuliere giften.
Volgens Hazekamp is dat een slechte zaak: "We hebben het hier over een maatschappelijk probleem dat niet alleen kan worden afgewenteld op enkele goedbedoelende mensen. Ook dit is een taak van de overheid". Hazekamp heeft daarom voorgesteld een fonds voor dieren in nood op te richten en hier 200.000 euro in te storten. Dat is 0,05 % van de begroting.
Gedeputeerde Hollenga, die sinds de Algemene Beschouwingen in juni Dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft, reageerde enthousiast. Hij was op dit moment bezig zich in te lezen in de dierenwelzijnsmaterie en zei begin volgend jaar met een Nota Dierenwelzijn te komen waarin hij ook deze problematiek zou bespreken.