Minder kwikuit­stoot kolen­cen­trale RWE is eenvoudig te reali­seren


13 maart 2015

De Partij voor de Dieren is van mening dat de kwikuitstoot door de kolencentrale van RWE eenvoudig omlaag kan. De provincie en het Rijk weigeren echter hieraan mee te werken.

Tot deze conclusie komt de Statenfractie Groningen nadat diverse milieuorganisaties op 10 maart opnieuw bezwaar aantekenden tegen de milieuvergunning van RWE. Statenlid Kirsten de Wrede: “Door het gebruik van een ander soort kolen en technische aanpassingen aan de installatie van de kolencentrale is de uitstoot van het zeer giftige kwik eenvoudig en snel te reduceren.” Kwik is gevaarlijk is voor volksgezondheid en milieu, en wordt al aangetroffen in vissen en vogels van de Waddenzee. Voor kwik geldt de verplichting om de uitstoot zo snel mogelijk te minimaliseren en vervolgens tot nul terug te brengen.

De provincie heeft tot nu toe steeds ontkend dat het verder terugbrengen van de uitstoot van kwik haalbaar is en stelt dat de kolencentrale aan alle relevante nationale en Europese milieu eisen voldoet. “Als nu blijkt dat het wél mogelijk is om minder kwikuitstoot te realiseren, maar dat de provincie, het Rijk en RWE zich onvoldoende inspannen om aan deze minimalisatieverplichting te voldoen, dan zou het bezwaar van de milieuorganisaties wel eens gehoor kunnen vinden bij de rechter”, aldus de Wrede. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw schriftelijke vragen aan het College over de kwikuitstoot gesteld. Hierin roept de partij de provincie ook op om een onderzoek te starten naar kwik in de voedselketen.

De Partij voor de Dieren is fel tegen de voortschrijdende industrialisering van de Waddenzee. De Waddenzee is een kwetsbaar en onvervangbaar natuurgebied, maar de waterkwaliteit en rust worden staan zwaar onder druk. Naast de lozingen van afvalwater door RWE en andere industrie heeft het gebied ook te lijden onder de huidige gaswinning. Bovendien zijn er plannen om naar meer gas te boren bij Terschelling. Ook wordt er op meerdere plaatsen zout gewonnen. Als ‘kers op de taart’ zijn er plannen voor een kerncentrale in Eemshaven. De Wrede: “Het is volstrekt onbegrijpelijk hoe er wordt omgesprongen met onze Waddenzee. In plaats van trots te zijn op zoiets prachtigs binnen de provinciegrenzen wordt in naam van de economische vooruitgang het gebied de vernieling in geholpen. Zwemmen in een zee met zoveel giftige stoffen is eigenlijk onverantwoord. De Partij voor de Dieren zal alles op alles zetten om te voorkomen dat het unieke natuurgebied definitief verloren gaat.” De partij maakte onlangs ook bezwaar tegen het subsidiëren van het chemische bedrijf Chemcom dat jaarlijks duizenden liters gif loost in de Waddenzee.