Mega­koei­enstal Vlagt­wedde en Natuur­ak­koord in verga­dering Omgeving en Milieu


7 maart 2012
In de commissie Omgeving en Milieu werd vandaag gesproken over de megakoeienstal in Vlagtwedde. Hoofdvraag van het debat was in hoeverre de provincie bereid is om, nadat de gemeente dat twee weken geleden al deed, groen licht te geven voor deze koeienfabriek en hoe zij tot deze beslissing komt. Er waren veel insprekers: omwonenden, de Natuur- en Milieufederatie Groningen en Milieudefensie kwamen op voor dierenwelzijn, bescherming van het eeuwenoude landschap en vroegen om uitvoering van de maatschappelijke zorgplicht. Een Miss Piggy van Milieudefensie was ook aanwezig om te protesteren tegen de groei van megastallen en het dierenleed dat dat tot gevolg heeft.
De Partij voor de Dieren sprak uit dat besluiten die betrekking hebben op levende wezens niet slechts met zakelijke en economische argumenten moeten worden genomen. Respect voor het dier en de mogelijkheid tot uitoefenen van natuurlijk gedrag moeten de leidraad zijn. Ook is een meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen megastallen, en roept ook de Tweede Kamer op tot een moratorium op de bouw van megastallen. Echter deze signalen worden in Groningen niet serieus genomen.
Gedeputeerde Moorlag gaf aan dat hij weigert de voortgang van de megastal stil te zetten. Hij houdt vast aan het bestaande beleid, het huidige provinciale omgevingsplan, waarin geen harde criteria zijn opgenomen om deze industriële schaalvergroting in de melkveehouderij tegen te houden. Bovendien bleef de Gedeputeerde hameren op de zorgvuldige landschappelijke inpassing en de keukentafelgesprekken waar de provincie bij betrokken is. Echter het proces dat de provincie nu hanteert is selectief. Zo zijn bij de keukentafelgesprekken geen omwonenden of natuur- en dierenwelzijnsorganisaties uitgenodigd. Het is een besloten trio tussen ondernemer, provincie en gemeente, en gaat vooral over schaamgroen en ruimtelijke indeling van een bedrijf. De Partij voor de Dieren is van mening dat bij provinciale besluiten over melkveebedrijven alle invloeden moeten worden meegewogen, dus ook dierenwelzijn, duurzaamheid, natuur, milieu, volksgezondheid, duisternis, stilte en verkeersveiligheid.
U kunt de bijdrage hier lezen, en het debat hier terugluisteren.

Ook werd nog kort over het natuurakkoord gesproken. Provinciale Staten van Groningen blijft tegen het natuurakkoord, maar willen dat de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het stelsel van verbonden natuurgebieden in de provincie, op korte termijn hervat wordt. De Partij voor de Dieren sprak nogmaals grote onvrede uit over het onderhandelresultaat, en vroeg Gedeputeerde Staten of zij alsnog de volledige EHS wil gaan realiseren als provinciale opgave en met extra provinciale middelen. U kunt de bijdragen van de Partij voor de Dieren hier lezen.

Het debat over megastallen werd gehouden op 14 maart, u kunt onze bijdrage hier lezen.