Kwaliteit water ter discussie


2 september 2013

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vragen over de waterkwaliteit in de provincie Groningen, naar aanleiding van een groot aantal aan blauwalgmeldingen en de vissensterfte in Stadskanaal.

“In Stadskanaal was onlangs een massale vissensterfte door het overlopen van een riolering. Bovendien zien we dit jaar weer veel blauwalgmeldingen; dit zijn voor ons tekenen aan de wand dat het met de waterkwaliteit helemaal niet in orde is,” vertelt Statenlid Anja Hazekamp. Blauwalgen ontstaan wanneer er teveel voedingsstoffen in het water komen. Dit ontstaat meestal wanneer mest van landbouwgronden in sloten, kanalen en meren terecht komt. “Daarom willen wij ook van het College van Gedeputeerde Staten weten of er een link is tussen de blauwalgmeldingen en de effectiviteit van het mestbeleid. Bovendien willen wij van het College weten welke maatregelen zij gaan treffen om eutrofiëring terug te dringen en de biodiversiteit in onze wateren te vergroten.”

Ook de plannen om het Proostmeer leeg te pompen worden door de partij aan de kaak gesteld. “Wij willen weten in hoeverre er sprake is van schade aan de ecologie en of er een ontheffing is aangevraagd voor de Flora- en Faunawet,” aldus Hazekamp.

Eutrofiëring door dierlijke mest en riooloverstorten zijn een grote bedreiging voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Het zorgt voor vissensterfte en (blauw)algengroei. Hierdoor wordt het moeilijk om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. Deze Richtlijn is gericht op de verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Bekijk hier de schriftelijke vragen.