In de bres voor in het wild levende dieren


24 april 2013

De Partij voor de Dieren zal tijdens de Statenvergadering van 24 april opkomen voor de dieren in de provincie. Via een motie zal de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Staten vragen om geld beschikbaar te stellen voor het vervoer en de opvang van zieke en gewonde in het wild levende dieren. “Wettelijk is bepaald dat een ieder de plicht heeft dieren in nood te helpen. De provincie zou hierin het goede voorbeeld moeten geven”, aldus fractievoorzitter Anja Hazekamp. Daarnaast zal de Partij voor de Dieren moties indienen tegen jachthutten langs drukke wegen en tegen het verruimen van mogelijkheden voor jagers om aangereden dieren te doden.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat zij alleen de reeënopvang in Sellingen wil subsidiëren, maar geen extra middelen beschikbaar wil stellen voor de verzorging van andere hulpbehoevende dieren. “Natuurlijk vinden wij het een goede zaak om de reeënopvang te helpen. Maar er zijn veel meer dieren, die onze hulp nodig hebben. Wie betaalt de opvang van vogels, vleermuizen, egels, eekhoorns en al die andere in het wild levende dieren? Wij vinden dat de provincie ook voor deze dieren iets moet doen,” legt Hazekamp uit.

Het aantal in het wild levende dieren dat in opvangcentra wordt geholpen is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. En daarom maken ook de dierenambulances veel meer kilometers dan vroeger. De dieren hebben te lijden onder het verdwijnen van natuurgebieden en het aanleggen van wegen. Hazekamp: “Als het overheidsbeleid nadelige gevolgen heeft voor dieren in de provincie, dan zou de overheid op z’n minst een deel van de kosten daarvan moeten dragen”.

Het college wil bovendien een regeling waarin jagers meer mogelijkheden krijgen om aangereden dieren te doden. De Partij voor de Dieren is daar zeker geen voorstander van. “Wij vinden niet dat we een dergelijk besluit aan jagers over moeten laten,” aldus Hazekamp. “Dierenartsen zijn opgeleid om te bepalen of een dier beter ingeslapen kan worden en die zouden hier dus over moeten beslissen. En de meeste jagers zijn geen dierenarts”. Het zou juist een hoop aanrijdingen met dieren voorkomen wanneer jagers minder ruimte kregen om langs drukke wegen te jagen. Dieren die in doodsangst de weg opvluchten leveren een gevaar op voor de verkeersveiligheid. De Partij voor de Dieren dient daarom moties in tegen jachthutten langs drukke wegen en tegen het verruimen van mogelijkheden voor jagers om aangereden dieren te doden. Daarnaast zal de partij een motie indienen, waarin Gedeputeerde Staten gevraagd worden om de intrinsieke waarde te erkennen, zoals ook de relevante wetten doen, en dit mee te nemen in beleid waar dieren bij betrokken zijn.