Dieren­wel­zijn­brief van Gede­pu­teerde Staten


29 april 2013

Tijdens de Statenvergadering werd de door de Partij voor de Dieren geagendeerde dierenwelzijnbrief van Gedeputeerde Staten besproken. Fractievoorzitter Anja Hazekamp legde in haar betoog de verschillende manieren van omgang van mensen met dieren uit en waarom het belangrijk is dat de provincie een taak neemt om goede behandeling en zorg van dieren te waarborgen in haar provincie. Dit geldt provinciaal gezien vooral voor in het wild levende dieren. De provincie heeft natuur onder haar hoede en in die natuur leven veel dieren. Bovendien is wettelijk bepaald dat een ieder verantwoordelijk is voor de goede verzorging van hulpbehoevende dieren.

In de brief en de commissie, waar de brief als eerste in behandeld werd, gaven Gedeputeerde Staten aan niet méér voor de zorg van hulpbehoevende dieren te willen doen, dan het subsidiëren van de reeënopvang Westerwolde en jagers meer mogelijkheden geven om in het verkeer verwonde dieren dood te schieten. Daar jagers doorgaans geen dierenartsen zijn, heeft Anja Hazekamp hiertoe een motie ingediend, om jagers niet meer vrijheid te geven in het doden van dieren. Ook diende zij een motie in die het college opriep om, bij beleid waar dieren bij betrokken zijn, te handelen met de erkenning van intrinsieke waarde van een dier als uitgangspunt. Verder werd de motie ingediend om de Dierencoalitie, of een lid hiervan, te betrekken bij de dialoog over duurzame landbouw en tot slot werd een motie ingediend, die het college opriep in gesprek te gaan met organisaties die wilde dieren opvangen en vervoeren, om uiteindelijk voor hen een financiële regeling te treffen. Dit met oog op het feit dat meer diersoorten dan alleen reeën gewond of ziek raken in de provincie (bijvoorbeeld op provinciale wegen), waardoor zij baat hebben bij hulp van mensen.

Andere fracties keken heel anders tegen de dierenwelzijnbrief aan. Een aantal partijen, als de VVD, vond dat de Partij voor de Dieren het onderwerp dieren naar zich toe trok en vonden dit bezwaarlijk. De steun voor het verstrekken van extra middelen aan jagers om gewonde dieren naar eigen inzicht dood te schieten, was groot, onder andere bij D66. Steun geven aan organisaties die hulpbehoevende wilde dieren verzorgen, vonden meerdere fracties onnodig. GroenLinks diende de motie, voor erkenning van en handelen naar de intrinsieke waarde van dieren, samen met Partij voor de Dieren in.

Gedeputeerde Staghouwer gaf al vrij snel in zijn betoog aan dat hij een passie voor dieren heeft. Hij vond, net als vele Statenfracties, dat vragen om het erkennen van de intrinsieke waarde, zoiets was als vragen of water nat is. Het was overbodig in zijn ogen. Hij gaf ook aan dat de provincie, naast de reeënopvang Westerwolde, ook Faunavisie Wildcare voor een noemenswaardig bedrag ondersteunt. Wat betreft het betrekken van dierenwelzijnsorganisaties bij de dialoog over duurzame landbouw, meldde hij dat het college wellicht later met een organisatie als de Dierencoalitie in gesprek kan. De moties Jagers zijn geen dierenartsen en Dierenopvang heeft hij beide ontraden. Hij gaf aan geen taak voor de provincie te zien in het opvangen en vervoeren van wilde dieren. Na interruptie van GroenLinks, die dit niet kon rijmen met de subsidie voor de reeënopvang, gaf hij aan toch wèl een provinciale taak te zien in zorg voor wilde dieren. Dat veranderde zijn opinie over de motie echter niet.

In de tweede termijn gaf Anja Hazekamp te zien dat veel partijen wel aangeven dierenwelzijn belangrijk te vinden, maar dat zij, zodra het op actie aankomt, hun handen er vanaf trekken en menen dat de verantwoordelijkheid bij anderen ligt. Zij diende de vijfde motie in: Jagershutten, die het college opdraagt de jagershutten aan drukke wegen aan te pakken, via gemeentes, vanwege het veiligheidsrisico voor mens en dier.

Gedeputeerde Staghouwer zegde in reactie toe de locaties van jachthutten te inventariseren. De motie betreffende de Dierencoalitie werd aangehouden door Anja, omdat Gedeputeerde Staghouwer aangaf met deze partij in gesprek te willen gaan.

Uiteindelijk heeft helaas geen van de moties het gered. Maar we hebben toch weer aandacht gevraagd voor de dieren uit de provincie, die zelf geen stem hebben.