Groningse Hazekamp, statenlid voor de PvdD, zet de toon tijdens Provin­ciale Staten


24 april 2008

Anja Hazekamp, sinds maart 2007 lid van de Provinciale Staten van Groningen namens de Partij voor de Dieren, wees gister op de voorbeeldfunctie die de overheid zou moeten vervullen inzake klimaatverandering en de rol die het eten van vlees daarin speelt. Zij diende een motie in waarin werd aangedrongen op een vleesloze dag in de kantine van het provinciehuis. De Partij voor de Dieren meent dat Nederland minder vlees moet produceren en consumeren en wijst er sinds haar oprichting op dat de consumptie van vlees één van de grootste oorzaken is van CO² uitstoot, ontbossing, watertekorten en de mondiale ongelijke voedselverdeling.
In haar inbreng prees Hazekamp de ambities van het college van Gedeputeerde Staten waar het gaat om energiebeleid en het streven tot reductie van de uitstoot van CO² en andere broeikasgassen. Zij achtte het echter onmogelijk deze doelstellingen te halen als de veehouderij niet zou worden aangepakt. Milieugedeputeerde Hollenga had eerder aangegeven hiertoe niet bereid te zijn en ook niet te weten hoe hij de vleesconsumptie in Groningen moest aanpakken. Met haar motie heeft Hazekamp hem een handje op weg geholpen.
De Partij voor de Dieren krijgt steeds meer bijval voor haar strijd tegen de overvloedige vleesconsumptie. Cees Veerman, oud-minister van landbouw, keerde zich gisteren in de Leeuwarder Courant tegen de boerenbond LTO Noord, die meent dat Nederland geen landbouwgrond mag inzetten voor natuur vanwege het wereldwijde voedseltekort. Hij was het eens met de Partij voor de Dieren dat minder vlees eten wel bijdraagt aan het voedselprobleem.
Nico Koffeman, senator van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer, diende begin maart een motie in om in het kennis- en innovatiebeleid projecten te ondersteunen die gericht zijn op vleesvervangers. Deze kreeg steun van een ruime meerderheid van de Eerste Kamer.
Hazekamp bracht de binnen- en buitenlandse gevolgen van het eten van vlees nog eens naar voren. De Nederlandse veehouderij levert jaarlijks per Nederlander 4000 kilo mest op. De uitstoot aan broeikasgassen van één koe staat gelijk aan 70000 autokilometers. Als Nederlanders één dag per week geen vlees zouden consumeren, zouden in één klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald zijn. 70% van de Nederlandse burgers vraagt om een kaderscheppende overheid waar het gaat om grote maatschappelijke problemen zoals het milieu en het klimaat. Hazekamp heeft met haar motie het college terecht op haar verantwoordelijkheid gewezen. Vreemd genoeg waren slechts vijf van de 43 statenleden dit met haar eens. De rest vond het eten van vlees een persoonlijke keuze en ging hiermee voorbij aan de behoefte van de bevolking aan een richtinggevende overheid.