CDA, VVD en CU willen minder boeren


24 februari 2011

Op woensdag 23 februari lieten CDA, ChristenUnie en VVD in commissievergadering Omgeving en Milieu in de Provinciale Staten de kans liggen om de agrarische gezinsbedrijven in de provincie Groningen te steunen. Het voorstel van de meerderheid in Provinciale Staten om de groei van de vee-industrie te beperken werd door die partijen zonder meer van tafel geveegd. Dat is een gemiste kans voor de agrarische sector. Juist door een verantwoord vestigings- en uitbreidingsbeleid worden boeren gestimuleerd om onder meer dierenwelzijn te verbeteren en te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het Groninger landschap beschermd tegen de ongelimiteerde toename van grote veefabrieken.

Boeren hebben burgers nodig voor het veilig stellen van hun bestaansrecht in een dichtbevolkt en duur Nederland. Met marginale bulkproductie voor de internationale markt tegen hoge maatschappelijke kosten en het berokkenen van onacceptabel dierenleed, redden de gezinsbedrijven het niet, misschien hooguit de grote anonieme agrarische fabrieken. Daar ligt echter niet het hart van de agrarische sector en het gezinsbedrijf. Alleen onderlinge solidariteit tussen agrarische gezinsbedrijven, burgers en buitenlui kan de redding betekenen voor deze sector. Het aantal agrarische bedrijven is in 10 jaar tijd alleen al in Groningen met ruim 30% afgenomen, terwijl het aantal dieren per bedrijf enorm toegenomen is. Desondanks daalt het inkomen van deze agrarische ondernemers elk jaar. De toegenomen productie vraagt veel meer van de dieren dan ze aankunnen. Door deze bedrijven te dwingen steeds verder uit te breiden, zal deze tendens nog verder doorzetten.

Alle gevolgen voor de volksgezondheid, zoals gevaarlijke dierziekten en risico’s op meer antibioticaresistentie onder de dieren, werden door CDA, VVD en ChristenUnie weggewuifd. De Partij voor de Dieren betreurt dat erg. Juist door niet goed naar samenleving, dierenbeschermers, natuur- en milieuorganisaties en huisartsen te luisteren, worden boerenbedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. De Partij voor de Dieren ageert niet tegen de boerenstand, maar wil een verandering van het huidige systeem. De Partij voor de dieren wil een systeem waarin boeren, burgers en dieren juist allemaal beter af zijn.

LTO-Voorman Sinnema, belangenbehartiger van de agrarische sector, dreigde om alle overleg met de provincie te staken en alle activiteiten die zouden bijdragen aan verbeteringen van landschap en leefbaarheid in Groningen te stoppen. Helaas is er vanuit een organisatie als de LTO, kennelijk geen interesse voor de roep van de samenleving om juist nu te zoeken naar vormen van veehouderij die verder kijken dan alleen de kortetermijnbelangen van enkele ondernemers. De Partij voor de Dieren wil zoeken naar kansen voor de veehouderij op de lange termijn, zodat juist veel meer boeren een goed inkomen kunnen verdienen, met daarbij veel aandacht voor dierenwelzijn, natuur, landschap en milieu.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de teloorgang van het gezinsbedrijf als drijvende motor achter de landbouw en het platteland in Nederland. Elke boer heeft de afgelopen jaren vele collega-bedrijven zien verdwijnen. Hun grond en productierechten zijn overgedaan aan de overblijvers. Van solidariteit is absoluut geen sprake meer. Deze keiharde strijd om het bestaan lijkt ook in Groningen volop zijn intrede te hebben gedaan. Het CDA, de VVD en de ChristenUnie gaan daar kennelijk graag in mee met een ongefundeerd en heilig vertrouwen in de vrije markt. Ondertussen maken karakteristieke boerderijen plaats voor uniforme, grote stallen, worden aardappelakkers vervangen door uitgestrekte maïsvlakten en nemen de economische vitaliteit van de sector en de leefbaarheid op het platteland alleen maar verder af.

Het is niet de Partij voor de Dieren, noch de milieu- of dierenbeschermers, die een strop om de nek van agrarisch Nederland leggen. Het is de fantasie- en gewetenloze landbouwpolitiek van ongelimiteerde schaalvergroting die het CDA, de VVD en de ChristenUnie, samen met de Rabobank en het provinciebestuur de afgelopen decennia met succes propageerden. Zij zijn het die de boeren aan de rand van de afgrond brachten.

De Partij voor de Dieren staat voor een respectvolle omgang met mensen, dieren en omgeving, waar mededogen het leidend principe is. Dat vereist een verandering van denken en doen, die in onze samenleving inmiddels breed wordt gedragen. Boeren zouden daarin zelf natuurlijk ook meer initiatief kunnen nemen. De ontwikkeling van kwaliteitsproducten en zelf maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zoals eerder de kwekers van smaaktomaten hebben gedaan en recentelijk Campina en Friesland Foods met hun weidemelk, zou ook een sector als de intensieve veehouderij niet misstaan. Vooral omdat zij nog het meest onder vuur liggen van de steeds kritischer wordende burger.

De komende jaren zal het voor de (intensieve) veehouderij steeds belangrijker worden om vast te stellen waar wél en waar juist geen kansen liggen in onze provincie. Deze kansen worden niet bepaald op de wereldmarkt, maar door de burgers van Groningen, die verantwoorde en duurzame agrarische producten willen consumeren en willen wandelen, fietsen en recreëren in ons prachtige platteland, waar boerenbedrijven afgewisseld worden met natuur. De kiezers van de Partij voor de Dieren, de goedwillende boeren en een groot deel van de inwoners van Groningen zijn al overtuigd dat het beter kan. Daarom beste boeren: kies ook voor een duurzame toekomst, met veel aandacht voor volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu! Laat u niet langer ringeloren door CDA, VVD, de ChristenUnie en de banken! Zorg dat het Provinciaal Omgevingsplan een kans wordt om het anders te gaan doen en de heilloze weg van schaalvergroting achter ons te laten.