Zoekruimte vaar­ver­binding


4 november 2008

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 5 november 2008,

ter behandeling van het Voorontwerp POP,

constaterende dat:
- de zoekruimte voor een vaarverbinding annex robuuste natte verbindingszone tussen het Hondshalstermeer en het Oldambt ten noorden van Midwolda ligt;
- deze locatie enkele belangrijke nadelen kent, zoals het uitplaatsen van boerderijen buiten lintbebouwing;

overwegende dat:
- dit leidt tot functieverlies en daardoor dreigend verval van de bestaande boerderijen;
- hierdoor de bestaande, historisch gegroeide ontginningsstructuur, die de dorpsbebouwing verbindt met zijn agrarische achterland, visueel en ruimtelijk wordt aangetast;
- de noordkant van het historische lint van Midwolda onder de druk komt te staan door aanleg van recreatieve voorzieningen en bosschages;
- archeologisch waardevolle terreinen moeten worden doorsneden;
- de infrastructurele kosten en de kosten voor grondverwerving hoger zijn;
- waardevolle landbouwgrond uit productie wordt genomen;

voorts overwegende dat:
- een vaarverbinding ten zuiden van Midwolda deze nadelen niet of nauwelijks kent;

verzoeken het College:
- naast de bestaande zoeklocaties ook het tracé dat ten zuiden van Midwolda ligt op te nemen en te onderzoeken,

en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

PvhN, SP, GroenLinks, VVD, D66, PvdD

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer