Verdub­beling van de N33


9 december 2008

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 10 december 2008

ter behandeling van de verdubbeling van de N33,

constaterende dat:
- Nederland zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan natuurgebieden;
- de onderlinge verbindingen van deze natuurgebieden een voorwaarde vormen voor de instandhouding van flora en fauna in die gebieden;

overwegende dat:
- het aanleggen van gescheiden wegdelen en de verbreding van de N33 deze versnippering verder vergroot;
- veel dieren bij het oversteken van de weg gevaar lopen om te worden aangereden;
- dit kan leiden tot onveilige situaties voor mens en dier;

verzoeken het College:
- om te inventariseren waar de grootste knelpunten voor overstekende dieren zich bevinden;
- bij de aanpassingen aan de N33 voldoende faunapassages aan te leggen over en onder de autoweg door, zodat dieren een veilige oversteek kunnen maken en de verkeersveiligheid verder wordt verhoogd,

en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

GroenLinks, deSP, dePvhN, dePvdD

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer