Vlees noch vis


24 september 2015

Titel motie :Vlees noch Vis

Datum PS :23 september 2015

Onderwerp :Verband tussen klimaatverandering en migratiestromen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van het onderwerp Vreemd aan de Orde “Opvang van vluchtelingen”

Constaterende dat:

Diverse gremia aangeven dat klimaatverandering een belangrijke rol speelt bij huidige en toekomstige migratiestromen ;


Een substantieel deel van de mondiale broeikasgasemissies voor rekening komt van de veeteelt, vanwege de ontbossingen voor veevoer en vanwege de uitstoot van methaan; [1]
het UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, nog in 2013 heeft opgeroepen tot vleesvermindering in het rijke Westen, zodat het recht op voedsel van mensen in ontwikkelingslanden niet in het gedrang komt

Overwegende dat:

Het klimaatprobleem hiermee letterlijk op ons eigen bord ligt;
Dit ons een positieve en eenvoudige mogelijkheid biedt om een bijdrage te leveren aan het verkleinen van toekomstige migratiestromen

Verzoeken het college

Het verband te erkennen tussen klimaatverandering, migratiestromen en de consumptie van dierlijke eiwitten;


Een voorbeeldfunctie te vervullen door bij lunches en diners tijdens Statenvergaderingen en commissies standaard vegetarisch eten te serveren. Vlees, vis en gevogelte kan als dieetwens worden opgegeven

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] Volgens de Wereldvoedselorganisatie in haar rapport Livestocks long shadow (2006) 18%


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer