Motie inzich­telijk maken mest­stromen


24 juni 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Na informeren bij diverse instanties zoals de Omgevingsdienst blijkt dat er geen compleet beeld is van de meststromen in de provincie, zoals het aantal mestopslagen, de kanalen van mestvervoer vanuit, naar, en binnen onze provincie en de huidige en toekomstige capaciteit van kleinschalige en grootschalige mestverwerking;

Overwegende dat:

  • Een dergelijk overzicht zeer wenselijk is gezien de verwachte toename van mest en daarmee mestvervoer, - opslag en –verwerking;
  • Een dergelijk overzicht vanuit het oogpunt van handhaving zeer wenselijk is, aangezien mest een dankbaar produkt is om mee te frauderen;
  • Een dergelijk overzicht gebruikt kan worden bij het monitoren van invloeden van meststromen op milieu en biodiversiteit;

Roepen het College op:

  1. Op korte termijn opdracht te geven voor het samenstellen van een provinciebreed, compleet overzicht van mestvervoer, -opslag en –verwerking, in samenwerking met de betreffende instanties en beroepsorganisaties;
  2. Dit overzicht vervolgens te presenteren aan de Staten en openbaar te maken voor inzage.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer