Derde Weg Water­visie Lauwersmeer


17 maart 2009

"Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 18 maart 2009, ter behandeling van de Derde Weg Watervisie Lauwersmeer.

Constaterende dat
- de bouw van een gemaal tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee strijdig is met het
overheidsbeleid zoals geformuleerd in het Ontwerp Nationaal Waterplan en het rapport van
de Deltacommissie.

Overwegende dat
- een gemaal de zoektocht naar een meer flexibele aanpassing aan de klimaatverandering in
de Waddenregio op slot zet;
- het pas in 2030 niet meer mogelijk is de waterafvoer van Friesland via de spuisluizen bij
Lauwersoog te laten verlopen;
- het gemaal een negatieve invloed heeft op de natuurwaarden in de Waddenzee;
- een financiële bijdrage van het ministerie van LNV tot 2011 aan de bouw van een gemaal onduidelijk is;
- waterberging op hoger gelegen gronden beter is voor de drinkwatervoorziening en voor de
meeste landbouwbedrijven in de Waddenregio.

Voorts overwegende dat
- er meer tijd nodig is om de gevolgen van de klimaatverandering in kaart te brengen.

Verzoeken het college
- een besluit tot eventuele bouw van een gemaal uit te stellen tot er duidelijkheid bestaat over deze punten.


En gaan over tot de orde van de dag.


Anja Hazekamp,
fractievoorzitter Partij voor de Dieren"


Status

Voor

PvdD

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer