Respect­volle omgang met dieren en hun leef­om­geving


22 april 2009

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
• uit de Reactienota op de bespreking van het Bestuursprogramma blijkt dat de tekstpassage ten aanzien van Dierenwelzijn niet wordt overgenomen.

overwegende dat:
• in de uitvoering van haar taken het waterschap een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor de respectvolle en zorgvuldige omgang met dieren en hun leefomgeving;
• bij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de invloed die het waterschap heeft op dieren moet worden betrokken;
• diverse partijen en belangenorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het waterschap de omgang met dieren in relatie tot het waterschap van belang vinden;
• in de Reactienota wordt verwezen naar het Ontwerp Beheerplan, maar dat dit plan nog niet door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zodat de toezeggingen ten aanzien van de omgang met dieren (vismigratie en bescherming visstand) nog in het geheel niet vaststaan;
• er overigens in het Ontwerp Beheerplan geen expliciete aandacht is voor dierenwelzijnsaspecten, zoals bijvoorbeeld in Hoofdstuk 2 waar de Missie, ambities en visie van het waterschap zijn verwoord;
• Dierenwelzijn integraal onderdeel uitmaakt van het Regeerakkoord van 7 februari 2007 tussen het CDA, de PvdA en de ChristenUnie

verzoekt het Dagelijks Bestuur van waterschap Hunze en Aa’s:
• om in haar Bestuursprogramma op te nemen dat “De zorg voor waterkering, waterhoeveelheid en waterkwaliteit dient blijk te geven van de respectvolle en zorgvuldige omgang met dieren en hun leefomgeving.”

en gaat over tot de orde van de dag.

G. Kuipers
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Bosschap(1)PvdA(3)PvdD(1)LTONoordAgrarischNatuurbeheer(1)

Tegen

WaterNatuurlijk(4)CDA(2)LTO(3)Algemenewaterschapspartij(1)VVD(2)ChristenUnie(1)Werkaanwater(2)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer