Onder­steuning opvang­centra inheemse dieren


23 september 2009


MOTIE


“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 23 september 2009,
constaterende dat
- op 1 juli 2009 de beleidsregels 'kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten’ van het ministerie van LNV in werking zijn getreden
- hierin veel eisen gesteld worden aan opvangcentra voor inheemse dieren

overwegende dat
- de meeste opvangcentra in Noord-Nederland niet aan deze beleidsregels voldoen
- deze centra zonder financiële injectie ook de benodigde aanpassingen niet kunnen uitvoeren en daardoor met ingang van 2012 geen ontheffing van het ministerie krijgen
- de provinciale begroting geen mogelijkheid biedt voor financiering van projecten die het dierenwelzijn bevorderen anders dan voor specifieke aandachtssoorten

verzoekt het College

- middelen beschikbaar te stellen om eenmalig een subsidie te verstrekken aan de bestaande opvangcentra voor inheemse dieren in de provincie Groningen, gebaseerd op offertes en begroting, zodat zij aanpassingen kunnen financieren om aan de kwaliteitseisen van het ministerie van LNV te voldoen, en
- om met ingang van 2011 een jaarlijkse subsidie van nader te bepalen omvang te verlenen aan opvangcentra die voldoen aan de beleidsregels 'kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten' van het Ministerie van LNV.
en gaan over tot de orde van de dag.”

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PvhN, PvdD

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer