Q-koorts: open­baar­maken besmette bedrijven


15 december 2009

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2009,
Constaterende dat:

• dat gemeenten en GGD's beschikken over de locaties van bedrijven met Q-koorts;
• tot nu toe nog steeds niet de exacte locaties van bedrijven die besmet zijn met Q-koorts bekend gemaakt zijn;

Overwegende dat:

• inmiddels duizenden mensen ziek of zelfs chronisch ziek zijn geworden en er 11 mensen overleden zijn als gevolg van de Q-koorts;
• onduidelijkheid over de besmettingshaarden een bedreiging vormt voor de volksgezondheid;
• dat het in gevaar brengen van de gezondheid van burgers en met name mensen uit risicogroepen gecontinueerd wordt, indien de exacte besmettingslocaties niet bekend gemaakt worden;
• dat de huidige stippenkaart nog steeds geen nauwkeurige informatie bevat;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

• bij de ministeries van LNV en Volksgezondheid de eis neer te leggen om zodra een op een bedrijf Q-koorts wordt vastgesteld, de exacte locatie van dit bedrijf openbaar te maken;
• indien bovenstaande niet gebeurt zelf de locaties van de besmette bedrijven bekend te maken.

en gaan over tot de orde van de dag.”

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

SP

Tegen

VVD, PvdA, D66, CU, PvhN, GroenLinks

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer